26 กรกฎาคม 2556 03:10 น.

วันที่อ่านไดอารี่เก่า

=_+ VeNuS +_=

วันวานที่ ผ่านไป เร็วไวนัก
แต่ความรัก ที่จบไป ยังใฝ่หา
อ่านย้อนเรื่อง เก่า เก่า วันรักลา
หยดน้ำตา ยังคลอเบ้า เคล้าเศร้าใจ

ความรักเอย คงลบยาก กว่าที่คิด
ใครถูกผิด จะสำคัญ..ที่ตรงไหน
เรื่องดีดี ระหว่างกัน มีถมไป
อดีตเอย ผ่านแล้วไซร้ ยากร้างลืม

อ่านแล้วกด เปิดเฟซบุ๊ค คนเก่าเก่า
อยากรู้จัง ว่าเขา สบายดีไหม?
มีแฟนดี คนรักเลิศ หรืออย่างไร?
หรือถูกใคร หักหลังไว้ ใคร่รู้กัน

พอได้รู้ ก็มานั่ง ทำคิดมาก
ว่าถ้าหาก เรายังรัก ยังสุขสันต์
แถมเพ้อเจ้อ มโนจิต ไปวันวัน
หยุดเถอะฉัน เพราะมันคง..ไม่เป็นจริง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เพื่ออะไร? เฮ้อ!

				
26 กรกฎาคม 2556 02:30 น.

กลับมาแล้วนะคะ

=_+ VeNuS +_=

อยู่-อยู่ ก็คิดถึง การแต่งกลอน เคยเขียนก่อน เข้านอน ตอนศึกษา ย้อนกลับดู thai poem ที่คุ้นตา ต้องยิ้มร่า ยังอยู่ครบ ทุกกระบวน ^^ ขอขอบคุณ ที่ยังเก็บความทรงจำ อ่านแล้วขำ ย้ำตัวเอง ให้นึกหวน โถ เด็กน้อย วันเก่า-เก่า แสนคร่ำครวญ แอบเสสรวล โปกฮา ประสาเรา เลิกเขียนกลอน แถมนอนน้อย เล่นแต่เน็ต ใช้เวลา รวบเบ็ดเสร็จ แบบเขลา เขลา ออนเฟสบุ๊ค ได้อะไร กันบ้างเล่า นึกแล้วก็ ว่างเปล่า พอกันที จะกลับมา เขียนกลอน เขียนบทความ ให้ล้นหลาม ตามสไตล์ เก่าก่อนนี้ ขอฝากตัว ฝากดูใจ กันอีกที วีนัส...คนแสนดี ขอรีเทิร์น   ----------------------------------------------------------------- ถ้าหากพี่ๆนักเขียนเก่าๆทุกคนยังคงเขียนกลอนอยู่ ฝากสายลมไปบอกด้วยนะคะว่า....คิดถึง สวัสดีเพื่อนใหม่ ทุกคนนะคะ ........ ;) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ปล. นิดนึงว่า ipad mini ใช้อัพกลอนไม่ได้เลยนะคะ T^T  เขียน เปลี่ยนสี ได้ทุกอย่าง ยกเว้นเปลี่ยนชนิดกลอน ...เหมือน drop box มันเลือกไม่ได้เลยคะ ทำไงดี? อยากเขียนเลยแวะมาเขียนในโน๊ตบุ๊คแืทน..ใจรักสุดๆ ^^
26 มีนาคม 2549 22:59 น.

ค น ๆ นั้ น คื อ เ ธ อ

=_+ VeNuS +_=
ห า ก ค ว า ม เ ห ง า ค ว า ม เ ดี ย ว ด า ย 
 ค อ ย ทำ ร้ า ย  ใ ห้ ใ จ ก า ย  เ ศ ร้ าห ม อ ง 
 จ ะ มี ใ ค ร ไ ห ม  ค น ห นึ่ ง ค น  ม า ป ร ะ ค อ ง 
 ช่ ว ย ซั บ ห ย า ด ล ะ อ อ ง  น้ำ ใ ส  ใ ห้ ไ ก ล ต า 

 

 แ ล ะ ค น ค น นั้ น คื อ เ ธ อ ใ ช่ ไ ห ม . . 
 ค น ที่ จ ะ ม า ค ร อ ง หั ว ใ จ  ค น ที่ โ ห ย ห า 
 ฉั น ไ ด้ พ บ  ค ว า ม ส ด ใ ส ใ น แ ว ว ต า 
 ที่ ม า พ ร้ อ ม กั บ วั น เ ว ล า  ย า ม พ บ เ ธ อ 

 

 แ ล ะ เ มื่ อ เ ธ อ ก้ า ว ม า เ ป็ น ค น ข อ ง ใ จ 
 ทุ ก อ ย่ า ง ก็ เ ป ลี่ ย น ไ ป  ส ว่ า ง ไ ส ว เ ส ม อ 
 สุ ข จ น แ ท บ ล้ น  เ ก็ บ ไ ป ฝั น เ พ้ อ ล ะ เ ม อ 
 ข อ บ คุ ณ ที่ ต า ม ห า กั น จ น เ จ อ 
+ . . . . . . . . . . + 
สั ญ ญ า จ ะ รั ก เ ธ อ . . ต ล อ ด ไ ป 				
26 มีนาคม 2549 21:59 น.

วันสุขใจ ขาดเธอไป ก็ยังสบาย

=_+ VeNuS +_=วั น นี้ เ ป็ น วั น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ข อ ง ใ จ 

 ป ร า ศ จ า ก ห่ ว ง ค ล้ อ งไ ว้  ไ ร้ กั ก ขั ง 

 เ ห ตุ เ พ ร า ะ เ ลิ ก กั บ เ ข า ไ ป . . ใ จ ก ลั บ ไ ม่ พั ง 

 เ พ ร า ะ ทุ ก อ ย่ า ง ป ร ะ ดั ง เ ห มื อ น . . . ล ม ผ่ า น ไ ป ถ า ม ว่ า ทำ อ ย่ า ง ไ ร . . เ ข้ ม แ ข็ ง ข น า ด นี้ 

โ ธ่ . . ง่ า ย จ ะ ต า ย วิ ธี . . คิ ด ดี ดี ไ ด้ ไ ห ม 

 แ ค่ ย อ ม รั บ ค ว า ม เ ป็ น ตั ว ต น ข อ ง ค น ข้ า ง ใ น 

 รั ก ม า ก  ห รื อ  ค ว ร จ า ก ไ ป  ตั ด สิ น ใ จ ด้ ว ย ตั ว เ อ ง จ ง อ ย่ า ใ ช้ ค ว า ม โ ก ร ธ โ ท ษ ตั ว เ ข า 

ห รื อ คิ ด เ ข ล า ห า ก ข า ด ไ ป  อ า จ โ ห ว ง เ ห ว ง 

เ ค ย ฟั ง ไ ห ม  ไ ม่ เ ดื อ ด ร้ อ น . . เ ป็ น ชื่ อ เ พ ล ง 

เ ว ล า จ ะ ช่ ว ย บ ร ร เ ล ง . . ไ ล่ ค ว า ม เ ห ง า วั ง เ ว ง อ อ ก ไ ป ห า ก มี ต อ น จ บ  ก็ ต้ อ ง มี วั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น 

 ทุ ก ค น พ ย า ย า ม ค้ น ห า ค น ม า อ ยู่ ใ ก ล้ 

 ห า ค ว า ม รั ก  ค ว า ม คิ ด ถึ ง  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 

 แ ล ะ ไ ม่ น า น  จ ะ ไ ด้ เ จ อ ค น รั ก ใ ห ม่  ที่ เ ฝ้ า ร อ   				
17 ธันวาคม 2548 01:11 น.

อ ดี ต ก า ล ข อ ง ค ว า ม รั ก

=_+ VeNuS +_=


เ มื่ อ วั น ที่ เ ธ อ ร่ำ ล า 

ไ ม่ มี แ ม้ น้ำ ต า ห ย ด ไ ห ล 

ถึ ง แ ม้ จ ะ บ อ ก ว่ า จ า ก ไ ป

แ ต่ หั ว ใ จ ก็ เ ห มื อ น เ ย็ น ช า กั บ ค ว า ม รั ก ที่ เ ค ย มี กั น . .

 เ ค ย แ บ่ ง ปั น  แ ล ะ เ ค ย ห่ ว ง ห า 

 ลื ม แ ล้ ว ห รื อ วั น เ ว ล า . . 

ที่ ไ ด้ พ า เ ร า อ ยู่ เ คี ย ง กั น . . จ ะ จ ด จำ ค ว า ม เ จ็ บ ช้ำ 

 ที่ ค อ ย ย้ำ เ มื่ อ วั น ไ ห ว ห วั่ น 

วั น ที่ ใ ค ร เ ข า มี คู่ กั น 

วั น ที่ ฉั น ป ล่ อ ย มื อ เ ธ อ . .อ า จ เ ป็ น เ พ ร า ะ ฉั น ทำ ใ จ ไ ม่ ไ ด้ . .

ที่ เ ธ อ ยั ง ค ง ฝั น ยั ง ค ง เ พ้ อ 

 ถึ ง รั ก เ ก่ า . . ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ จ อ 

แ ล้ ว ฉั น ล่ ะ เ ธ อ . . ฉั น คื อ อ ะ ไ ร . . เ มื่ อ วั น เ ว ล า ผ่ า น เ ล ย

 สิ่ ง ที่ เ ค ย คุ้ น ม า ก็ ห ลั่ ง ไ ห ล 

 ภ า พ ม า ก ม า ย ยั ง ต ร า ต รึ ง ใ น ใ จ 

 แ ม้ น้ำ ต า ไ ม่ เ ค ย ไ ห ล . . แ ต่ ใ จ ก็ เ ศ ร้ า ต ร มวั น นี้ ค ง มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง 

ร ะ ย ะ ห่ า ง  จ า ง เ จื อ ใ จ . . ใ ส่ สุ ข ส ม 

เ ป็ น แ ค่ อ ดี ต ก า ล . . ม า น า น น ม 

ก็ เ ป็ น แ ค่ รั ก ข ม . . ห ว ล คื น ม า กั บ ล ม แ ล้ ว จ า ก ไ ป


     				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟ=_+ VeNuS +_=
Lovings  =_+ VeNuS +_= เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ=_+ VeNuS +_=
Lovings  =_+ VeNuS +_= เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ=_+ VeNuS +_=
Lovings  =_+ VeNuS +_= เลิฟ 0 คน
พี่ไม่เข้ามานานมาก เลยคอมเมนท์ไม่เป็น พี่ยังคงคิดถึงเช่นเดิมนะครับ
>