28 พฤษภาคม 2548 23:13 น.

รูปนัดพบเจ้าพระยา..

tiki

นำมาลง สด สด กันตรงนี้ ไล่จากวัดโพธิ์ไปนะคะ

ตอนบ่ายสองนัดเจอกันที่หน้าประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
หรือ วัดโพธิ์ มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ
พอถึงเวลาเป๊ะ ก็เข้าไปเลย ไม่รอใครแล้วค่ะ
เพราะเวลาเราน้อย ต้องรีบทำเวลาถ่ายรูปค่ะ				
18 พฤษภาคม 2548 11:17 น.

วิสาข ...ปารมี

tiki

เพ็ญเดือนหกวกมา ณ ครานี้
วิสาขปารมีพิสุทธิ์แสง
น้อมรำลึกวิสาข..ธ แสดง
ประสูติ ..ตรัสรู้แจ้ง..แห่งนิพพาน.

    ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง
โลกาผองยกสากลให้ขับขาน
วันสมาธิโลก..โบกศรัทธา..ประชาทาน
เผื่อบุญจาร..สงบนิ่ง..อิงแสงธรรม

   หลีก ละ ลด และ เลิก..เศิกมารผอง
ไกลชั่วปอง..สงบบุญ...ดุลดื่มด่ำ
ประคองตน..อยู่ในบุญ จุนเจือนำ
สงบล้ำ...พบตน..บนความดี
ถ้อยแถลง หนังสือวิญญาณ ชุดที่ ๔๐ ฉบับที่ ๑-๕ มกราคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๔๖

ขอยกความจากบรรทัดที่ ๘ หน้า ๑๐๔ มาว่าดังนี้
    ."ในช่วงต้นปี ๒๕๔๖ สืบต่อเนื่องมาถึงกลางปี (สืบต่อมาถึงวันนี้ ๒๕๔๘_ผู้เขียน)
เหตุการณ์ของบ้านเมืองและของโลก มีความเดือดร้อนวุ่นวาย มีสงครามแย่งชิง
ความเป็นใหญ่ของมิจฉาทิฏฐิ เกิด ฉาตกภัย ข้าวยากหมากแพง และมี
ภัยพิบัติ เกิดโรคระบาด ทำให้ผู้คนเดือดร้อน ยากจน เจ็บป่วย ล้มตาย
เป็นจำนวนมาก
    คนทุกวันนี้เป็นโรคเครียด และ โรคประสาทกันมาก เพราะปัญหา
ในชีวิตประจำวันที่สร้างความขัดข้อง ความขัดแย้ง ความไม่สบายใจมีมาก
กว่าแต่ก่อนหลายเท่า  คนเหล่านี้  ไม่สามารถที่จะปัดความคิดที่ก่อให้เกิด
ความไม่สบายใจออกไปได้ เมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ่อยๆ  สะสมมากขึ้น
  ก็ต้องเป็นโรคประสาทอย่างแน่นอน แต่บางคนแม้สิ่งแวดล้อมจะเลวร้าย
เพียงใด  ถ้าใจยังเกาะเกี่ยว ยังติด  ยังปล่อยวางสิ่งต่างๆ ไม่ได้อย่าง
เด็ดขาด ใจจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่ได้  ไม่สามารถจะรู้แจ้งสิ่งต่างๆ 
ตามความเป็นจริง

	การสร้างกำลังใจ

	พระพุทธองค์ตรัสว่า
	 ภิกษุทั้งหลาย เธอจงวิดน้ำออกจากเรือ 
 เพราะเรือที่วิดน้ำออกแล้ว จะถึงฝั่งได้เร็ว
และเมื่อ ตัดราคะ โทสะ ได้แล้ว ก็จะถึงฝั่ง คือ นิพพาน 

     	การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข หมายถึง การเข้าใจ
ตนเอง รู้จักตั้งเป้าหมาย  รู้จักวางแผน และต้องรู้จัก เลือกเฟ้นสิ่งดีๆ
ให้กับชีวิต แม้บางครั้ง อาจจะเผขิญกับความทุกข์และความยากลำบากบ้าง 
 ให้คิดว่าเป็นแบบฝึกหัดของชีวิตที่ต้องมีทั้งสุขและทุกข์คละเคล้ากันไป
	แม้จะมีความทุกข์ความยากลำบากเกิดขึ้นกับชีวิตอยู่เนืองๆ 
แต่ในขณะเดียวกัน หลายคนอาจลืมไปว่า ในบางครั้งการคลายทุกข์ 
สามารถหาได้จากสิ่งที่มีรอบตัว มองโลกให้สดใส ด้วยจิตใจที่เบิกบาน 
และ สรรหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ รอบตัวให้มากที่สุด

	การตั้งสติให้มั่น คิดหาทางออกโดยให้กำลังใจกับตนเองว่า 
ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้...ไม่เกรงกลัว และเชื่อมั่นว่า สามารถนำชีวิต
รอดพ้นจากมรสุม และ อุปสรรคทั้งปวง
	การให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาจะช่วยให้
สภาพจิตใจมีพลังมากขึ้น  จิตใจเยือกเย็น ไม่รู้สึกกดดัน หากยิ่งมีความ
เชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่เกรงกลัว
ย่อมมีโอกาสในการขจัดเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี

ถ้อยแถลง หนังสือวิญญาณ ชุดที่ ๔๐ ฉบับที่ ๑-๕ มกราคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๔๖
ขอยกความจากบรรทัดที่ ๘ หน้า ๑๐๔ มาว่าดังข้างต้นนี้				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน
>