ทำไม จึงได้พระนามว่า พระเจ้าทรงธรรม

ปติ ตันขุนทด


พระเจ้าทรงธรรม   ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ   ประสูติแต่พระสนม
ผู้เป็นน้องสาวของออกญาศรีธรรมาธิราช
ก่อนเสด็จเสวยราชสมบัติ   ทรงมีหน้าที่กำกับการกรมท่า   จึงเป็นที่รู้จักดีในระหว่างพ่อค้า
และรัฐบาลต่างประเทศยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีรัชกาลก่อน  ๆ
ในราวกลางเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๑๕๓   เมื่อสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ทรงถูกสำเร็จ
โทษแล้ว   พวกขุนนางจึงพร้อมใจกันทูลเชิญพระอินทราชาขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้า
แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาพพระองค์ที่  ๒๑   ทรงพระนามว่า  "สมเด็จพระอินทราชาธิราช"
และเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภเษกว่า   "พระเจ้าติโลกนาถ"  
แต่พระนามที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในวงกาประวัติศาสตร์ไทย่า   "สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม"
พระองค์ทรงมีพระมเหสีและพระสนมหลายองค์   มีพระราชโอรส   ๙  พระองค์  
พระราชธิดา  ๘  พระองค์   
พระราชโอรสองค์สำคัญคือ  พระเชษฐษ  อันประสูติแต่พระมเหสี  อมริต   และพระพันปี
ศรีศิลป์กับพระอาทิตย์วงศ์   อันประสูติแต่พระสนม
พระเจ้าทรงธรรมทรงทะนุบำรุงพระพุุทธศาสนามากมายหลายประการ  เช่น  โปรดให้
ชักชะลอพระมงคลบพิตรซึ่งอยู่ริมบึงพระราม(หนองโสน)  มาทางตะวันตก  
หลังพระราชวัง   แล้วสร้างพระมณฑปครอบไว้
ทรงทราบจากพระภิกษุซึ่งกลับจากลังกา  ว่าในประเทศไทยมีรอยพระทุทธบาทอยู่ที่บนเขา
สุวรรณบรรพต    จึงโปรดให้มีการค้นหากันขึ้น  เมื่อได้พบรอยพระพุทธบาทอยู่บน
ไหล่เขาในเมืองสระบุรี   ก็โปรดให้สร้างพระมณฑปครอบไว้      สร้างวัด  และพระราชทาน
ครัวไว้ในที่ใกล้  ๆ  เพื่อให้พระภกษุในวัดนั้น   และข้าวัดช่วยกันรักษาดูแล   โปรดให้ตัด
ทางจากบ้านท่าเรือไปยังพระพุทธบาท   ทรงสร้างพระไตรปิฎกขึ้นจบบริบูรณ์  
 ทรงแต่งมหาชาติคำหลวงไว้สำหรับพระพุทธศาสนา  ปละได้เสด็จออกไปทรงปฏิบัติ
พระสงฆ์ซื่งมาประชุมศึกษาพระธรรมณ  พระที่นั่งจอมทองเป็นประจำ   โดยเหตุนี้  
ประชาชนจึงถวายพระนามพระองค์ว่า  "สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม"   ซึ่งเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในหมู่ชาวต่างประเทศ  
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน