ปรีดี พนมยงค์ กับนักศึกษากฎหมาย

ปติ ตันขุนทด


       ในวันที่นายปรีดี  พนมยงค์  เหยียบย่างแผ่นดินสยามนั้น   นักเรียนกฎหมายมีจำนวน  
 ๔๐๐  คน  ได้พากันเดินขบวนแสดงความยินดีในการกลับมาของนายปรีดี   ไปยัง  ณ   
วังปารุสกวัน   โดยมีนายบุณยรักษ์    เจริญไัย  เป็นหัวหน้า   หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์  
ได้ออกมาต้อนรับนักเรียนเหล่านั้น   และได้พาเข้าพบกับนายปรีดี  พนมยงค์     
 ณ  วังปารุสกวัน
นายปรีดี  พนมยงค์   ได้ออกมาต้อนรับท่ามกลางแการส่งเสีงโชโยของนักเรียนกฎหมาย
เหล่านั้น   ด้วยดวงหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใส   แล้วนายบุณยรักษ์   เจริญชัย   ก็ได้กล่าวต้อนรับ
อาจารย์ปรีดี   ดังมีข้อความดังต่อไปนี้
ท่านอาาจารย์ที่เคารพและรักใคร่
ในโอกาสที่ท่านเดินทางนิวัติจากการไปดูการเศรษฐกิจในต่างประเทศและเพื่อจะได้
ร่วมมือกับรัฐบาล   ในอันที่จะดำเนินกิจการงานของชาติ  นำสยามให้ขึ้นสู่ระดับแห่งอารยะใ
นคราวนี้  คณะนักเรียนกฎหมาย  อันเป็นหน่วยหนึ่งของประเทศสยาม   มีความปลื้มปิติเป็น
ที่ยิ่ง  และยินดีที่ได้เห็นท่านอาจารย์และภริยาได้กลับมาโดยสวัสดี   พร้อมด้วยความสุข
สำราญในท่ามกลางแห่งความนิยมชมชื่นแซร่ซร้องสาธุการของมหาชนชาวสสยามผู้
รักชาติทั้งหลาย
ด้วยน้ำใสใจจริงแต่เดิม   คณะนักเรียนกฎหมายมีความหวังว่า   จะมีโอกาสได้ต้อนรับ
อาจารย์  ณ  สถานีรถไฟ  หรือที่แห่งใดแห่งหนึ่งสุดแต่การมาของท่านอาจารย์   แต่ครั้นแล้ว
  สภาพและโอกาสไม่เปิดช่องให้เหล่าคณะนักเรียนกฏหมาย  ยังจะตัดใจระงับความปลื้ม
ปิติยินดีอันมีระดับสูงสุดนี้ลงเสียมิได้
คณะนักเรียนกฏหมายย่อมทราบดีว่า  ท่านอาจารย์และภริยาคงมีความเหน็ดเหนื่อยจาก
การเดินทางไม่น้อย   และการมาแสดงความยินดีทั้งนี้   คณะนักเรียนกฏหมายรู้สึกว่า   
คงจะเป็นการรบกวนท่านอาจารย์เป็นอันมาก  แม้กระนั้นคณะนักเรียนกฏหมายก็ยังมี
ความหวังว่า   คงจะไม่มากเกินไปที่ท่านอาาจารย์จักให้อภัย
ในโอกาสอันประเสริฐนี้  คณะนักเรียนกฏหมายขออวยพรให้ท่านอาจารย์และครอบครัว   จงมีความเจริญและความเกษมสุขสำราญยิ่งขึ้นไปตราบเท่ากาลปาวสาน  เทอญ
อนึ่ง  พวกเราเหล่านักเรียนกฎหมายทั้งหลาย   ขอปฏิญาณตนต่อหน้าท่านอาจารย์  
ผู้ให้กำเนิดแก่รัฐธรรมนูญผู้หนึ่งว่า   จะช่วยกันรักษษรัฐธรรมนูญของประเทศให้ยืนยงถาวร  
และถ้าหากมีผู้ใดมาละเมิด  จะยอมสละเลือดเนื้อทุกหยาดเพื่อรักษารัฐธรรมนูญอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราไว้
***แล้วนักเรียนกฏหมายได้ร้องไชโยขึ้น  ๓  ครั้ง
ดร.ปรีดี   พนมยงค์  ได้กล่าวตอบคณะนักเรียนกฎหมายว่า....
**ข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีมากในการที่เหล่าลูกศิษย์พร้อมใจกันมาต้อนรับในคราวนี้   รู้สึก
ปลาบปลื้มในข้อที่ว่า   พวกนักเรียนกฎหมายทั้งหมด   ได้ปฏิญาณต่อข้าพเจ้าว่า  จะช่วยรักษารัฐธรรมนูญของประเทศไว้ให้มั่นคงถาวร  มิให้ผู้ใดละเมิดได้เลย   ตัวข้าพเจ้ารู้สึกว่าไ
ม่เสียแรงเปล่าที่เคยเปผ็นอาจารย์มา   ขอให้เหล่านักเรียนกฎหมายจงรักษาคำปฏิญาณที่
ว่าจะรักษารัฐธรมนูญให้มั่นคง   ขอให้จงหมั่นเล่าเรียนและขอให้สอบไล่ได้    เพื่อจะได้
ป็นผู้ใหญ่และช่วยกันจรรโลงสยามให้เจริญถาวรสืบไป**
และในวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.   ๒๔๗๖  นั้น  ก็ได้มีประกาศแต่งตั้งให้นายปรีดี  พนมยงค์  
เป็นรัฐมนตรี  ดั่งนี้   
                                                   ประชาธิปก  ป.ร.
           
                                     มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้หลวงประดิษฐ์  มนูธรรม  
 (ปรีดี   พนมยงค์)   เป็นรัฐมนตรี   รับราชการสนองพระเดชพระคุณ   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศมา  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม   พุทธศักราช  ๒๔๗๖
                                                                     
                                                พ.อ.   พระยาพหลพลพยุหเสนา
                                                                
                                                            นายกรัฐมนตรี
                                                      ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
วิเทศกรณีย์   ยุคทรราช   กรุงเทพฯ  โอเดียนสโตร์   2501 
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน