29 มีนาคม 2545 22:04 น.

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ

วฤก

๑ 
๏ พระชนม์วารวันผ่านคล้อย................ครบปี 
สยามมกุฏราชกุมารี.............................ราษฎร์น้อม 
ถวายพรพระทรงศรี.............................สราญยิ่ง 
เป็นมิ่งขวัญราษฎร์ค้อม........................รับขึ้นทูนเศียร ๚ 
๒ 
๏ เวียนผันวันผ่านพ้น.........................ผ่านวาร 
เหมือนดั่งจะฝังนาน.............................แน่นเนื้อ 
อเนกนับอนันต์ประการ.......................ประกอบกิจ 
พระก่อพระเอื้อเกื้อ..............................แก่ข้าบาทยุคล ๚ 
๓ 
๏ ธราดลไม่เสื่อมสิ้น............................สุขสันต์ 
ทรงถักทอใยพัน..................................ผูกไว้ 
สายใจที่ไทยขัน...................................ขึงมั่น 
มัดแน่นน้ำใจได้.................................เพราะด้วยพระบารมี ๚ 
๔ 
๏ ประชุมศรีเชิญเทพไท้......................ทั่วนภา 
ประชุมเหล่าเทพรักษา.........................รุกข์ล้อม 
ประชุมกันกลั่นมังคลา..........................ชัยสิทธิ์ 
ประชุมฤทธิ์ประสิทธิน้อม......................ประสาทให้ทรงสนาน๚ 
๕ 
๏ พระชนม์วารวันผ่านคล้อย................ครบปี 
สยามมกุฏราชกุมารี.............................ราษฎร์ไหว้ 
ถวายพรพระทรงศรี.............................สราญยิ่ง 
เป็นมิ่งขวัญข้าใต้.................................พระบาทนั้นนิรันดร์เทอญ ๚ะ๛ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ฯ 
ข้าพระพุทธเจ้า นพ.ธีรวรรธน์ ขันทอง 
ประพันธ์ในนาม นิตยสารหญิงไทย 
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕				
28 มีนาคม 2545 23:16 น.

... ดอกคูนเสียงแคน...

วฤก

74koon2.jpg

ภาพจาก  ๑๐๘ พรรณไม้ไทย 

๏ ประหนึ่งทองลำยองทอเป็นช่อชั้น
แพรสุพรรณพาดทาบกำซาบผิว
ระย้าย้อยช้อยช่อล้อลมปลิว
กระเพื่อมพลิ้วพลิกไกวไล้พระพาย

ในไอแดดแผดผ่าวเพลิงร้าวร้อน
หรือรารอนเรืองสีรุจีฉาย
ดอกเด่นเหลืองเมลืองพรรณอันเพริศพราย
แลละม้ายเหมือนทวีรังสีเรือง

ราชพฤกษ์ จารึกขานขนานชื่อ
บ้างว่าคือ ดอกคูน จำรูญเหลือง
ขอนแก่น น้อมนิยมไว้เป็นไม้เมือง
หมายบรรเทืองดอกคูน ค้ำคูน การณ์

สร้อยสีทองกรองก่อเป็นช่อชั้น
แพรสุพรรณผูกรักมาถักสาน
งานดอกคูนเสียงแคน แดนพิมาน
เที่ยวสงกรานต์ขอนแก่นแสนสุขใจ ๚ ๛				
28 มีนาคม 2545 12:14 น.

... เพลงจักจั่น ...

วฤก

gall01_1.jpg

๏ เสียงจักจั่นสนั่นไพรร่ำไรร้อง
เป็นทำนองคะนึงครวญป่วนใจหาย
ผะผ่าวร้อนซอนเซาะเกาะกุมกาย
ยามพระพายพัดอ่อนยิ่งร้อนรุม

เจ้าครวญคำพร่ำคะนึงถึงใครเล่า
คิดหรือเขาคอยรอนร้อนรุมสุม
คิดหรือเขาเข้าใจในแง่มุม
คอยโอบอุ้มอุ่นเอื้อคอยเกื้อกูล

ในระแหงแห้งเหือดที่เดือดพล่าน
แทบจะผลาญชีวิตให้ปลิดสูญ
ใครจะจางล้างระกำก่อจำรูญ
จะเพิ่มพูนพลังใจอย่างไรกัน

ก็ด้วยป่ามาไร้ซึ่งไม้ปก
เป็นนรกแล้วไฉนโอ้ไพสัณฑ์
คนบุกถางล้างพงลงทุกวัน
เจ้าจักจั่นจะร้องไย......ใครเขาแล ๚ ๛				
26 มีนาคม 2545 20:52 น.

... ปราบพยศ ...

วฤก

71horse.jpg

๑ 
๏ ผาดโผนโจนเผ่นเต้น....................ตื่นตน 
ม้าป่าวิ่งวนรน...................................เร่งลี้ 
แผลงศรสู่เวหน................................สุดเหนี่ยว......น้าวนอ 
แรงเร่งพาชีชี้...................................เช่นแม้นแรงศร ๚ 
๒ 
๏ อัสดรมิผ่อนร้อน...........................แรงพยศ 
กรากเหนี่ยวเกี้ยวกรกด...................กล่อมไว้ 
ม้าสลัดจะลัดลด...............................แรงผ่อน....เพลาฤๅ 
ลองสื่อใจใส่ไซร้...............................ส่งล้างแรงผยอง ๚ ๛				
26 มีนาคม 2545 15:50 น.

... ลำนำดาวตก ...

วฤก

star01.jpgโตเล่นหาง

๏ พลัดสรวงร่วงหล่นพ้น............................ผืนโพยม
เคยอยู่คู่โคมโสม.......................................ส่องฟ้า
แสงดับอับโฉมโทรม..................................ศรีเสื่อม
แสงสว่างจางพร่าล้า....................................หรี่เร้นเลือนสลาย ๚

๒ - โตเล่นหาง

๏ เคยฉายพรายแข่งแจ้ง...........................แจ่มจันทร์
มาสร่างจางพรรณผัน.................................ผิดพ้อง
โอ้ไฉนใคร่หันวัน......................................เวียนกลับ
วางประดับขับผ่องห้อง.................................แห่งห้วงเวหา ๚

๓  โตเล่นหาง + วัวพันหลัก

๏ น้ำตาบ่าหล่นล้น......................................ไหลริน
รินหยดรดดินถวิล......................................เทวษไห้
ไห้หวนป่วนจินต์วิญญ์...............................วอดดับ
ดับทุกข์จุกใจไข้.........................................ข่มล้มลืมไฉน ๚

๔  โตเล่นหาง (อีกครั้ง)

๏ หล่นไปในดินสิ้น..................................แสงฉาย
เคยสว่างพร่างพรายวาย...........................วอดแล้ว
วอดดับวับหายสลาย..................................สละร่วง
เลือนหล่นป่นแววแก้ว.............................ก่องฟ้าเฟือนหมอง ๚ ๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>