9 ธันวาคม 2548 17:20 น.

ฉันให้เธอไม่ได้. . .อีกแล้ว

แม่มดน้อยค่ะ

นานแล้ว
เธอตายจากฉันไปนานแล้ว
ฉันลืมไปด้วยซ้ำว่า..โลกนี้เคยมีผู้ชายอย่างเธอ

ไม่หรอก
มันไม่ได้ทำให้ใครมีน้ำตาทั้งนั้น
เพราะแม้แต่ผู้หญิงที่เอาแต่ฟูมฟาย..ก็ตายไปพร้อมๆกับเธอ

โลกกว้างขึ้น
ถ้าจะบอกว่าน่าอยู่ขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
ในเมื่อฉันได้กลับมาเป็น "ฉัน" อีกครั้ง

อาจเคยโง่
เอาสมอง ร่างกาย และหัวใจ ไปทุ่มเทให้เธออย่างไร้สติ
ทำเพื่อเธอสารพัด..หวังเพียงแค่ให้เธอเป็นสุข

แต่วันนี้
ฉันจะไม่ให้ค่ากับเธออีกแล้ว
เพราะผู้ชายอย่างเธอไม่ใช่คนที่ฉัน...ควรให้ค่า


______________________________________________				
15 กันยายน 2547 20:20 น.

ถึ ง โ ล ก ก ว้ า ง ฉั น ก็ ยั ง มี เ ธ อ

แม่มดน้อยค่ะ


อ ย า ก เ ก็ บ โ ล ก ก ว้ า ง ม า น อ น ห นุ น
ม อ ง ดู ปุ ย นุ่ น ก่ อ น ห ลั บ ไ ห ล
ไ ล่ จั บ ผี เ สื้ อ . . . 
ห ย อ ก ล้ อ แ ม ง ป อ ทั่ ว ทุ่ ง ก ว้ า ง ไ ก ล
เ ก็ บ ด อ ก ไ ม้ สี ส ว ย ใ ส
ติ ด ผ ม แ ท น กิ๊ บ รู ป หั ว ใ จ สี ช ม พู 
จู ง มื อ เ ธ อ อ อ ก เ ดิ น เ ล่ น
นั่ ง ฟั ง ส า ย ล ม เ ย็ น ขั บ บ ท เ พ ล ง เ ป่ า หู
โ ล ก ก ว้ า ง ๆ ค ง เ ล็ ก ล ง น่ า ดู 
ถ้ า ข้ า ง ก า ย มี เ ธ อ ยื น อ ยู่
แ ล ะ เ รี ย น รู้ โ ล ก ก ว้ า ง ไ ป ด้ ว ย กั น


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 				
13 กันยายน 2547 15:32 น.

ส า ย รุ้ ง ด อ ก ห ญ้ า ฟ้ า ใ ส

แม่มดน้อยค่ะ


                     
                      มองแสงสีรุ้งแต้มฟ้าหลังฝนบ่าย
                  อยากปีนป่ายสายรุ้งซบกายกับแผ่นฟ้า
               ใช้ขวดแก้วเก็บสีรุ้งก่อนแดดบ่ายจะโรยรา
                 หยิบพู่กันจุ่มสีระบายฟ้าให้สวยใสนานๆ
                                ฟ้าสีสวยแลดูกว้าง
              เก็บดอกหญ้ามาวางก่อนแสงดาวจะขับขาน
                  ดอกหญ้าบนฟ้าส่งเสียงเริงร่าเบิกบาน
             ฉันส่งยิ้มหวานภูมิใจบ้านดอกหญ้าบนฟ้าไกล
                         เอนตัวหลับซบไอสะพานสีรุ้ง
                          สูดกลิ่นฟุ้งทุ่งกว้างบนฟ้าใส
               จะมีใครเชื่อถ้าฉันเก็บเรื่องวันนี้บอกเล่าไป
           ว่าดอกหญ้าก็ลู่ลมกลีบไหวบนฟ้าใสได้เหมือนกัน

           
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

เคยคิดนะว่าตัวเองไม่เก่ง คงสู้ใครเค้าไม่ได้
แต่ลองคิดอีกที
พื้นดินที่สองเท้าเรายืนอยู่ก็ไม่ได้ต่ำกว่าใครๆ

แลดูดอกหญ้าเล็กๆบนพื้นดิน
ลองแลดูใหม่ถ้าเก็บแต้มไว้บนฟ้าแทนดวงดาวเวลากลางวัน
ก็คงสวยไม่ต่างจากดวงดาวเวลากลางคืน

ฟ้ากว้าง. . .
มีที่ว่างให้เรายืนอยู่แน่นอนอยู่แล้วล่ะ
อย่ากลัวถ้าฟ้าจะกว้าง
ยิ่งฟ้ากว้างเท่าใดก็ยิ่งมีที่ว่างให้เรามากเท่านั้น				
27 กันยายน 2546 15:48 น.

ขอพรวิเศษ. . .B i r t h D a y . . . ทะเลรัก

แม่มดน้อยค่ะ                    . . . H a p p y  B i r t h D a y. . .
 
                  วั น นี้ ไ ม่ จำ เ จ เ ห มื อ น วั น ไ ห น ๆ

               ส่ ง ค ว า ม รู้ สึ ก ดี - ดี  ส่ ง พ ร ผ่ า น ฟ้ า ไ ก ล

                 ว า น เ ม ฆ ข า ว ต ะ โ ก น ก้ อ ง ฟ้ า ใ ส

                  . . .สุ ข สั น ต์ ใ น วั น เ กิ ด เ ธ อ. . .                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
24 สิงหาคม 2546 15:12 น.

ก ล่ อ ม เ ธ อ . . . ฝั น ดี

แม่มดน้อยค่ะ


                      ด อ ก ห ญ้ า 
                      ส า ย รุ้ ง
                      แ ส ง ด า ว
                      ก ล่ อ ม ฉั น 
                      ก ล่ อ ม ฟ้ า 
                      ก ล่ อ ม จั น ท ร์ 
                      ก ล่ อ ม ต ะ วั น 
                      ที่ เ ฉิ ด ฉ า ย 
                      ก ล่ อ ม ล ม 
                      ก ล่ อ ม ฝ น 
                      ก ล่ อ ม ค น 
                      ที่ อ ยู่ ไ ก ล 
                      ก ล่ อ ม รั ก 
                      ที่ อุ่ น ไ อ 
                      ก ล่ อ ม ค น ไ ก ล 
                      ห ลั บ ฝั น ดี .  .  .


           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแม่มดน้อยค่ะ
Lovings  แม่มดน้อยค่ะ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแม่มดน้อยค่ะ
Lovings  แม่มดน้อยค่ะ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแม่มดน้อยค่ะ
Lovings  แม่มดน้อยค่ะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแม่มดน้อยค่ะ
>