26 กุมภาพันธ์ 2548 15:45 น.

๏ว่าด้วย....รัก .ในบทกวีเล่มสาม .

tiki

๏ว่าด้วย....รัก .ในบทกวีเล่มสาม . 
 ....ใจมันรักจะเขียน ๚ 

   แต่ความที่บทประพันธ์ในวันเวลากลางปี พุทธศักราช ๒๕๔๗
 ที่เริ่มคิดจะเก็บนั้น ถึง ห้าร้อยกว่าเรื่องบทกลอนแล้ว พิมพ์มา คัดมาเป็น
แฟ้มใหญ่ๆ หลายแแฟ้ม เลือกไม่ถูกว่าจะ เลือกบทไหนลงพิมพ์ดี แต่ที่แน่แน่ 
บทกลอนชุดชีวิตสอนชีวิต ที่เขียนไว้แต่เข้ามาใน
 http://www.thaipoem.com แต่เริ่มแรก ดังที่มีข้อความบันทักไว้
ในช่วงนั้นดังว่า....

http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_41296.php
ชีวิตสอนชีวิต ......ตอน หนึ่ง(๑...แต่กำเนิด  
-ทิกิ_tiki 
  กราบคารวะพระคุณท่านอาจารย์พระภิกษุและฆราวาสทุกท่าน
ตลอดจนกวีชาติครูภู่ สุนทรภู่ ศรีปราชญ์
กราบถวายพระพร พระเจ้าแผ่นดินมหาปราชญ์กวีสยามทุกพระองค์
และที่จะเว้นขอบคุณมิได้เลย คือท่านเจ้าของเว็บทั้งหลายที่กรุณาให้คุณทิกิ tiki 
ไปเขียน เขียน เขียนไว้เปลืองหน้าเว็บเค้านั่นแหละ แฮ่ะ แฮ่ะ
ทิกิ tiki
กวีคอนโด
http://www.plangprachachon.com
http://www.thaipoem.com
http://www.bangkokcity.com
http://www.toursong.com(ลานกลอนกวีไทย)
http://www2.ezyplaces.com/nickmanthanakorn
..........................................
โดย ทิกิ ( tiki) กวีคอนโด				
23 กุมภาพันธ์ 2548 20:00 น.

มาฆบูชา..กถา

tiki

มาฆบูชากถา 

โดย สิริอัญญา 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
 เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ และเสด็จไปดีแล้ว 
เหลือแต่พระธรรม วินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ของชาวพุทธทั้งหลาย 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระธรรมอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้นทรง แสดงและทรงบัญญัติแล้ว เพื่อประโยชน์
ของชนหมู่มากในโลก

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของชาวโลก 

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงเป็น
วันมาฆบูชาซึ่งเป็นหนึ่งในวันสำคัญของชาวพุทธ เป็นวันที่รำลึก
ถึง คำประกาศหลักเกณฑ์ในการเรียนการสอนพระธรรมวินัย
ในพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงในโอวาทปาติโมกข์ 

นับจากวันนี้ไปก็จะเหลือเวลาอีก 2 วัน ก็จะถึงวันมาฆบูชาแล้ว 
ดังนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน จึงขอทำหน้าที่ของชาวพุทธ
ถวาย เป็นพุทธบูชาเพื่อประโยชน์และความสุขของเพื่อนมนุษย์ทั่วหล้า
 ด้วยการแสดงความสำคัญของวันมาฆบูชา มีเนื้อหารวม 2 ตอน 

ความจริงหากจะถือว่าวันมาฆบูชาเป็นเทศกาลที่มีการปฏิบัติบูชา
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องก็คงจะต้องถือว่าเทศกาลมาฆบูชาได้เริ่มต้น 
ขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 
เพื่อให้ชาวพุทธได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์
 เพื่อความ สุขของแต่ละคน 

แต่เนื่องจากห้วงเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นห้วงเวลาที่เนื่องกับการ
เลือกตั้งทั่วไป ผู้คนวงการต่าง ๆ จึงพากันไปสนใจในเรื่อง
ผลการเลือกตั้ง และการจัดตั้งรัฐบาล จึงทำให้คลายความสนใจ
ในเรื่องเทศกาลมาฆบูชาไป				
22 กุมภาพันธ์ 2548 14:51 น.

พุทธปัญญา..ในสุวรรณภูมิ

tiki

หากนับความยาวนานของ วันเวลา อัน พระพุทธศาสนา ได้เข้าสู่
แผ่นดินสุวรรณภูมินี้ ก็เป็นเวลา กว่า๒๓๑๒ ปีแล้ว.เมื่อนับเอา ปีปัจจุบัน
พุทธศักราช ๒๕๔๘ ตั้ง หักออก เสีย ๒๓๖ จะเห็น ความยั่งยืนแห่ง
พุทธธรรม และ วัฒนธรรม อันพอเพียง ของการคงอยู่กับจิตวิญญาณแห่ง
ปัญญาในดินแดนสุวรรณภูมิ อันถือเป็นรากเหง้าแห่ง ชนชาติสยาม

      ..ช่างน่าอัศจรรย์ ดัง คำพระพุทธทำนายนัก ว่า...
ถึงสมัยหนึ่ง พระพุทธปัญญาศาสนา แห่งองค์ตถาคต จะค่อยเสื่อมหาย
ไปจากชมพูทวีป แต่ไปรุ่งเรือง ณ ดินแดน สุวรรณภูมิ ตะวันออก เฉียงใต้
จาก ชมพูทวีปไป...ก่อนจะเสื่อมสลาย ไป ปรากฏรุ่งเรืองยังแดน ตะวันตก
ไกลโพ้นใน อีกกาลสมัย....

      

ทิกิ_tiki
ผู้เรียงร้อยถ้อยธรรมนำเป็นบทความนี้

พุทธปัญญา				
18 กุมภาพันธ์ 2548 13:19 น.

๏ ไปรษณียบัตร..รัก.๚ ..ทิกิ_

tiki

...........ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ วันที่ดีเจไฟแรงยังขยันขับรถไปจัดรายการสด

 *เพลงสบายเที่ยงคืน* ในวันนั้น สลับกับ เทปในบางวัน
..บรรยากาศ ที่เทคนิเชียนคอยดูแลเครื่องส่ง เครื่องบังคับเสียง เปิดแผ่น
เสียง ตามร่องที่ให้ เปิดเทปม้วนใหญ่เทปรีลโฆษณา นั้นให้...
ไม่เหมือนสมัยปัจจุบัน ที่ดีเจ คงต้องหันไปทำทุกอย่างเองต่อหน้าเครื่อง
มิกเซอร์ วุ่นกับหูฟัง เปิด แผ่น ซีดี สลับกับ พากย์ไมค์สด รับโทรศัพท์
ผู้ชมเล่นกันทั้งวันอย่างปัจจุบัน


ทิกิ_ 				
16 กุมภาพันธ์ 2548 13:27 น.

รักในเน็ต เล่มที่ยังอ่าน ไม่จบ

tiki

ว่าขอฉันรักเธอ..

 : ....อ่านหัวใจในอักษรกลอนที่ฝาก

เพียงเพราะอยากประกาศกล้าคารมฝัน

อยู่ในใจเนิ่นกาลมานานวัน

คือบรรทัดของรอยฝันอันบันทึก


......คือใจตนผ่านพ้นมานานนัก

จะตอบรักหรือทิ้งกลางยังอักอึก

จะหักดิบหักหาญมันจารลึก

ไม่รู้สึกรู้สาก็ว่าไป......

   
............เมื่อหลับตาวาดภาพคุณอาบรัก

ก็รันทดยิ่งนักรักไฉน?

จึงเหมือนฝันซึ่งร้อนรนดุจแสงไฟ

จะขมไยแม้นภาพฝันยังบั่นทอน

ทิกิ_tiki 
 : 4895 - tiki : 228331 - 03 มี.ค. 47 - 19:18				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน
>