บล็อก

มือที่สาม

สงสัยว่าฉันจะจะฉลาดน้อยหรือเปล่า แม้ว่าฉันจะพยายามเรียนรู้
และเก็บข้อมูล2ฝ่าย     ฉันรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นอย่างไรต้องการอะไร
แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของพันธมิตรว่าแท้จริงคุณต้องการอะไร
     ฉันรู้แต่ว่ามี2 บ้า 1. บ้าอำนาจ 2. บ้าเผด็จการ และฉันก็คุยกันกับคน
ที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดว่าแล้วพวกเราคือพวกไหนเขาก็ว่า 
เราคือ "เหยื่อ" "ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
มันเพราะกว่าคำว่า"ประชาภิวัฒน์"เป็นไหนๆ
การทำให้คนในชาติแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไร้ซึ่งสามัคคีมันให้ผลดีงั้นหรือ
     ประเทศเพื่อนบ้านคงหัวเรา ะไทยฆ่ากันเองเรารู้ไหมเขาดูดเงินและอา
อาศัยความแตกแยกของเราดึงผลประโยชน์ที่ไทยควรมีคว				
 667    0    0    
>