:: แทนคำขอบคุณ ::

นางสาวใบไม้


เ ธ อ รู้ ใ ช่ ไ ห ม ว่ า มี อ ะ ไ ร บ า ง อ ย่ า ง ไ ม่ เ ห มื อ น เ ดิ ม
เ พี ย ง คำ ทั ก ท า ย เ พิ่ ง จ ะ เ ริ่ ม เ ธ อ ก็ รู้ ว่ า ฉั น ห วั่ น ไ ห ว
แ ม้ ไ ม่ ไ ด้ เ อ่ ย ป า ก ใ ห้ เ ธ อ รู้ เ ห็ น ค ว า ม เ ป็ น ไ ป
แ ต่ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ น ใ จ ไ ม่ เ ค ย เ ป็ น ค ว า ม ลั บ สำ ห รั บ เ ธ อ
ทุ ก ค รั้ ง ที่ ฉั น ทุ ก ข์ ร้ อ น แ ล ะ ห ม อ ง ห ม่ น
จ ะ ยั ง มี เ ธ อ อี ก ค น อ ยู่ เ คี ย ง ข้ า ง . . . . เ ส ม อ
แ ม้ เ ส้ น ท า ง ชี วิ ต จ ะ ห นั ก ห น า เ พี ย ง ไ ร ที่ พ บ เจ อ
ฉั น รู้ ดี ว่ า จ ะ ยั ง มี เ ธ อ . . . . อ ยู่ เ ป็ น กำ ลั ง ใจ
จ า ก วั น แ ร ก ที่ รู้ จั ก. . . . . นั บ ถึ ง วั น นี้ 
ข อ บ คุ ณ สำ ห รั บ ค ว า ม รั ก ป ร า ร ถ น า ดี . .. . ที่ มี ใ ห้ 
แ ม้ ก า ย เ ร าจ ะ ห่ าง . .. แ ต่ ไ ม่ เ ค ย ร้ า ง ค ว า ม ห่ว ง ใ ย
ข อ บ คุ ณ น ะ ที่ ยั ง ใ ส่ ใ จ . . . . กั บ ค น ไ ก ล ค น นี้ ต ล อ ด ม า
				
comments powered by Disqus
 • namsai

  29 มกราคม 2548 15:39 น. - comment id 416635

  
  ++
  
  ThaNks....
  
  ^___^
  
   
 • แม่จิตร

  29 มกราคม 2548 16:35 น. - comment id 416649

  ด้วยความรักภักดีสิ่งนี้มอบ
  ด้วยใจปลอบน้อมรับเขาอยู่ไหน
  ด้วยความคิดจิตคิดไปแสนไกล
  คิดถึงไหมฉันนี้ที่รอคอย
  
  
 • 4501

  29 มกราคม 2548 17:20 น. - comment id 416671

  ^__^
  
 • ลอยไปในสายลม

  29 มกราคม 2548 19:51 น. - comment id 416697

  ความหมายดีจังเลยค่ะ
  อิ อิ..
 • ปลาวาฬสีน้ำเงิน

  29 มกราคม 2548 20:20 น. - comment id 416719

  รูปสวยจังเลยค่ะ
  กลอนก็ความหมายดี
  ปลาวาฬมาทักทายนะคะ
 • )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

  30 มกราคม 2548 07:24 น. - comment id 416875

  ดอกไม้สวยกลอนงาม
  
  แวะมาเป็นกำลังใจให้นะครับ
  
  
  
 • หนูแดง

  30 มกราคม 2548 13:14 น. - comment id 416999

  ขอบคุงค่า
 • 06-6915..................

  3 กุมภาพันธ์ 2548 08:10 น. - comment id 419397

  หิววววววววว อ่า................

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>