30 พฤศจิกายน 2547 11:53 น.

:: สักแค่ไหน...จึงจะซึ้งถึงใจเธอ ::

นางสาวใบไม้


ฉั น อ า จ เ ป็ น เ พี ย ง แ ค่ ส า ย ล ม ที่ พั ด ผ่ า น

พ ลิ้ ว แ ผ่ ว จ า ง ๆ . . .เ พี ย ง ไ ม่ น าน ก็ เ ลื อ น ห า ย

ฉั น อ า จ เ ป็ น เ พี ย ง แ ค่ ร อ ย ย่ำ บ น ผื น ท ร า ย

พ อ ค ลื่ น ซั ด . . . ส า ด ก ร ะ จ า ย ก็ ห า ย ไ ป กั บ ต า 

 ต่ อ ใ ห้ ฉั น จ ะ ทำ ดี สั ก แ ค่ ไ ห น

ดี สั ก เ ท่ า ไ ห ร่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ทำ ใ ห้เ ธ อ เ ห็ น คุ ณ ค่ า

ดี สั ก เ ท่ า ไ ห ร่ ที่ ต อ บ แ ท น ก็ คื อ น้ำ ต า 

ดี สั ก เ ท่ า ไ ห ร่ ก็ ไ ด้ แ ค่ ค ว า ม เ ฉ ย ช า ที่ เ ธ อ ใ ห้ กั น 

เ พี ย ง ค ว า ม รั ก จ า ก ค น ที่ เ ธ อ ไ ม่ เ ห็ น ค่ า

เ พี ย ง หั ว ใ จ จ า ก ค น ธ ร ร ม ด า ๆ ค น ห นึ่ ง ก็ เ ท่ า นั้ น

จ ะ ต้ อ ง ใ ห้ ฉั น ทำ ยั ง ไง . . ทำ สั ก แ ค่ ไห น สั ก เ ท่ า ไ ห ร่ กั น

ก ว่ า คำ ว่ า รั ก จ า ก ค น อ ย่ า ง ฉั น . . . . จ ะ ซึ้ ง ถึ ง ใ จ เธ อ 


				
26 พฤศจิกายน 2547 08:34 น.

:: care ::

นางสาวใบไม้


ฉั น . . . . . แ ล ะ . . . . เ ธ อ . . . . . ต่างคนก็ต่างที่มา

ด้วยเหตุของกาลเวลาที่ทำให้เราได้มาพบกัน

ร่วมสร้างสายใยรัก....ห่วงหา...อาทรและผูกพัน

ต่างต่อเติมความฝัน..เคียงข้างกันบนหนทางอันยาวไกล

จะอีกนานสักเพียงใด....ไม่มีใครอาจคาดเดา

ว่าการเดินทางของเราจะสิ้นสุดลง  ณ ตรงไหน

และไม่อาจรู้ว่าวันข้างหน้านับต่อแต่นี้จะเป็นอย่างไร

มีเพียงสิ่งเดียวที่บอกได้....และอยากให้รู้ไว้...คือวันนี้....ฉันมีเธอ

          I ve never care what tomorrow brings

          I ve just only care that I ve got you now				
19 พฤศจิกายน 2547 08:15 น.

:: เต็ม ::

นางสาวใบไม้


ข อ บ คุ ณ ที่ เ ข้ า ม า เ ติ ม เ ต็ ม ชี วิ ต ฉั น 
ทำ ใ ห้ ทุ ก คื น วั น มี ค ว า ม ห ม า ย
ข อ บ คุ ณ ที่ ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ เ มื่ อ เ ดี ย ว ด า ย
จ ะ สุ ข ทุ ก ข์ ดี ร้ า ย . . . ฉั น ยั ง มี เ ธ อ
ฉั น จึ ง มี เ ว ล า ที่ ง ด ง า ม อ ย่ า ง วั น นี้
ทุ ก ๆ  วิ น า ที ฉั น มี เ ธ อ ใ น ใ จ เ ส ม อ
แ ม้ ว่ า เ ร า อ ยู่ ไ ก ล กั น . . . แ ล ะ ไ ม่ อ า จ พ บ เ จ อ
ก็ ไ ม่ ไ ด้ ทำ ใ ห้ ค ว า ม รั ก ที่ มี ต่ อ เ ธ อ ล ด น้ อ ย ล ง 				
17 พฤศจิกายน 2547 12:55 น.

:: ขอร้อง ล่ะนะ ::

นางสาวใบไม้


          อ ย่ า เ อ า ฉั น ไ ป เ ป รี ย บ กั บ เ ข า

          ฉั น ไ ม่ อ ย า ก เ ป็ น เ ง า ใ ค ร ค น นั้ น 

          แ ม้ ฉั น อ า จ ไ ม่ ใ ช่ ค น สำ คั ญ

          แ ต่ ค น อ ย่ า ง ฉั น ก็ มี หั ว ใ จ 

          ข อ เ ป็ น ตั ว ข อ ง ตั ว เ อ ง อ ย่ า ง นี้

          ถึ ง แ ม้ จ ะไ ม่ มี อ ะ ไ ร เ ที ย บ เ ข าไ ด้

          แ ต่ สิ่ ง ห นึ่ ง ที่ ฉั น มี ใ ห้ เ ธ อ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ใค ร

          คื อ ค ว า ม รั ก แ ล ะ ค ว า ม จ ริ ง ใ จ 

          . . . . . .ที่ ม อ บ ใ ห้. . . เ ส ม อ ม า				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
>