22 กันยายน 2547 12:42 น.

:: สิ้นเยื่อ...ขาดใย ::

นางสาวใบไม้


                ส า ย เ กิ น ไ ป แ ล้ ว ที่ จ ะ เ อ่ ย คำ ว่ า เ สี ย ใ จ
                ย้ อ น เ ว ล า ก ลั บ ไ ป ก็ ค ง แ ก้ ไ ข อ ะ ไ ร ไ ม่ ไ ด้
                คำ พู ด ทุ ก คำ มั น ทำ ร้ า ย กั น เ กิ น ไ ป 
                สิ้ น เ ยื่ อ ข า ด ใ ย กั น เ สี ย ที
                เ มื่ อ ต่ า ง ค น ต่ า ง ไ ม่ เ ค ย อ่ อ น เ ข้ า ห า
                เ พี ย ง เ พ ร า ะ แ ค่ คำ ว่ า ศั ก ดิ์ ศ รี
                เ มื่ อ ต่ า ง ค น ต่ า ง ก็ ถื อ ว่ า ตั ว เ อ ง ดี 
                ก็ ค ง ไ ม่ มี ท า ง ที่ จ ะ เ ดิ น ไ ป ด้ ว ย กั น
                มั น ไ ม่ ใ ช่ ค ว า ม ผิ ด ข อ ง ใ ค ร
                ห า ก อ ะ ไ ร ๆ  ไ ม่ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ที่ ฝั น
                ที่ ผ่ า น ม า ค ง เ ป็ น แ ค่ ค ว า ม รู้ สึ ก ผู ก พั น
                แ ล ะ คิ ด ว่ า เ ร า รั ก กั น ซ ะ ม า ก ม า ย
                แ ค่ นิ ท า น ห ล อ ก เ ด็ ก ที่ จ บ ล ง ไ ป
                ล้ า น คำ สั ญ ญ า ใ ด ๆ ก็ ไ ม่ มี ค ว า ม ห ม า ย
                ฉั น ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า ห ญิ ง แ ล ะ เ ธ อ ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า ช า ย
                บ ท สุ ด ท้ า ย ถึ ง ต้ อ ง ก ล า ย. . . เ ป็ น ก า ร จ า ก ล า
				
20 กันยายน 2547 10:19 น.

:: รอยรัก ::

นางสาวใบไม้


                     ถ อ น ส ะ อื้ น ห า ย ใ จ ไ ห ว ห วั่ น


                     โ อ้ ว่ า คื น วั น อั น อ่ อ น ห ว า น


                     ร อ ย รั ก ร้ า ง ห่ า ง เ หิ น เ นิ่ น น า น


                     ค ว า ม ฝั น จึ ง แ ห ล ก ร า น ใ น น้ำ ต า


                     รำ พึ ง . . . คิ ด คำ นึ ง ถึ ง ค ว า ม ห ลั ง


                     โ อ้ ว่ า ค รั้ ง ห นึ่ ง ข อ ง เ ส น่ ห า


                     ห ล ง เ ห ลื อ เ พี ย ง คำ อำ ล า 


                     เ พื่ อ ช อ ก ช้ำ ช้ า ช้ า . . . ใ น ใ จ 				
19 กันยายน 2547 10:16 น.

:: ถามใจดูอีกที ::

นางสาวใบไม้

 
                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                       ข อ ถ อ ย ห่ า ง อ อ ก ม า ค ง จ ะ ดี ก ว่ า
 
                       เ ผื่ อ เ ธ อ จ ะ ม อ ง เ ห็ น ค่ า ค ว า ม รั ก ข อ ง ฉั น บ้ า ง

                      ก่ อ น ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ๆ จ ะ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น จื ด จ า ง
 
                      ก ลั บ ก ล า ย เ ป็ น ค ว า ม เ หิ น ห่ า ง ร ะ ห ว่ า ง กั น

                      ข อ เ ดิ น อ อ ก ม า เ พื่ อ ถ า ม หั ว ใ จ ดู อี ก ที
 
                      ว่ า ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ มี ยั ง ค ง ที่ ห รื อ แ ป ร ผั น

                      ข อ ท ด ส อ บ ตั ว เ อ ง เ พื่ อ ท บ ท ว น ค ว า ม ผู ก พั น
 
                      ก่ อ น ค ว า ม เ งี ย บ งั น จ ะ ทำ ล า ย ค ว า ม ฝั น ข อ ง เ ร า

                      ร ะ ย ะ เ ว ล า จ ะ บ อ ก เ ล่ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ป
 
                      แ ม้ ว่ า ค ว า ม ห่ า ง ไ ก ล อ า จ ทำ ใ ห้ เ ร า เ ห ง า

                      แ ต่ ค ง จ ะ ช่ ว ย พิ สู จ น์ ค ว า ม จ ริ ง ใ น ใ จ เ ร า
 
                      เ พื่ อ ท ด แ ท น คื น วั น เ ก่ า ๆ ที่ ผ่ า น เ ล ย

                      บ า ง ที สิ่ ง ที่ มี ใ น มื อ อ า จ ดู ไ ร้ ค่ า
 
                      ก็ ใ ห้ ร ะ ย ะ ท า ง แ ล ะ เ ว ล า ช่ ว ย เ ฉ ล ย

                      เ ป ลี่ ย น มุ ม ม อ ง เ สี ย ใ ห ม่ เ พื่ อ ห า บ ท ล ง เ อ ย 
 
                     ว่ า เ ร า เ ป็ น แ ค่ ค น คุ้ น เ ค ย . . . ห รื อ ว่ า เ ร า รั ก กั น
 
                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				
17 กันยายน 2547 10:50 น.

:: ขอ.....แค่นี้ ::

นางสาวใบไม้


                      ก่อนที่เราจะห่างกันไกลแสนไกล

                      ฉันขออะไรหน่อยได้ไหมคนดี

                      เพราะหลังจากวันนี้

                      ก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะได้เจอกัน

                        - - ยิ้มหน่อยนะคนดี - - 
        
                      ^ ___________________ ^

                   แล้วฉันจะเก็บรอยยิ้มนี้...ไว้นอนฝัน

                    เก็บเอาไว้เพื่อย้ำเตือนความผูกพัน

                   ให้รู้ว่าเราไม่ได้ไกลกัน...จนเกินไป
				
16 กันยายน 2547 09:12 น.

:: สาวน้อย ::

นางสาวใบไม้


                             สาวน้อย......หวั่นไหว

                             หัวใจ......ไหวอ่อน

                             พบเขา.....แอบมอง

                              หัวใจ......พองโต

                              กลัวจัง......กลัวใจ

                              รักไป......กลัวผิดหวัง

                              สาวน้อย....กำลัง

                              อยากเล่น....กับไฟ				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>