5 กรกฎาคม 2550 12:33 น.

:: คนโง่ ::

นางสาวใบไม้

4pmen4m.jpg

     ฉั น เ จ็ บ ป ว ด ร ว ด ร้ า ว ใ จ ใ ค ร รู้ บ้ า ง
 ฉั น อ้ า ง ว้ า ง ว้ า เ ห ว่ ใ จ ใ ค ร จ ะ เ ห็ น
 ฉั น ช้ำ ช อ ก แ ท บ ว า ง ว า ย ต า ย ทั้ ง เ ป็ น 
 ถู ก เ ข า ล ว ง ห ล อ ก เ ล่ น เ ช่ น ข อ ง ต า ย

 เ ห ลี ย ว ร อ บ กา ย อ ย่ า ห ม า ย มี ใ ค ร อื่น 
 ท น ก ล้ำ ก ลื น ใ จ แ ท บ แ ห ล ก แ ต ก ส ล า ย
 ฝื น เ ชิ ด ห น้ า ซ่ อ น น้ำ ต าช่ า ง น่า อ า ย 
 ผ ล สุ ด ท้ า ย ก็ เ พี ย ง เ ร า ที่ เ ข ล า เ อ ง

 เ อ า ค ว า ม รั ก ภั ก ดี เ ป็ น ที่ ตั้ ง
 เ ข า ก ลั บ ชั ง ใ ช้ ว า จ า ม า ข่ ม เ ห ง
 ค น ไ ม่ มี ท า ง ไ ป ใ ค ร จ ะ เ ก ร ง
 อ ย า ก โ ง่ เ อ ง ก็ ต้ อ ง ช้ำ กั บ คำ ล ว ง

 แ ล ะ ท้ า ย สุ ด ก็ เ พี ย ง ตั ว ที่ เ ห ลื อ อ ยู่
 ใ ค ร เ ข า จ ะ ม า รั บ รู้ ม า ห่ ว ง ห ว ง
 ต่ อ ใ ห้ ทุ่ ม เ ท ใ จ ไ ป ทั้ ง ด ว ง
 แ ต่ ค น ล ว ง ห รื อ เ ห็ น ค่ า อ ย่ า ห วั ง เ ล ย

				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>