28 สิงหาคม 2548 10:37 น.

:: แค่สมมุติ ::

นางสาวใบไม้


        แค่สมมุติว่าหยุดรักกันในวันนี้
       ใจก็แหลกไม่เหลือดีอย่างที่เห็น
        คงเหลือแค่ความเหงาที่เราเป็น
        ซึ่งว่างเว้นเหลือไว้เพียงหายใจ
 
        ลาแล้วหนอวันคืนเคยสุขสม
        ลาแล้วหนอสายลมเคยโชยไหว
        ลาแล้วหนอแก้วตาแสนอาลัย
        ลาแล้วหนอดวงใจจำจากจร

        เพียงสมมุติใจฉันแทบแตกสลาย
        ปวดทั้งกายเจ็บทั้งใจยากไถ่ถอน
        เพียงแค่คิดก็ปวดปร่าแสนอาวรณ์
        อกสะท้อนรอนร้าวหนาวเหน็บใจ

        จึงฝากถ้อยร้อยวาจามาเสนอ
        ว่าหนึ่งคนที่รักเธอกว่าสิ่งไหน
        มอบวจีที่เอื้อนเอ่ยเผยความนัย
        ฝากแทนใจแทนสัญญามาถึงเธอ

        ฝากสายลมหวิวไหวผ่านใบหญ้า
        ให้รู้ว่าใจนี้นั้นมั่นเสมอ
        ฝากดวงดาวกระพริบพร่าเรียกหาเธอ
        เป็นคำรักมาเสนอ...หวังเธอยิน

        ขอให้เพียงแค่สมมุติว่าหยุดรัก
        แต่ใจจริงคงแน่นหนักดังถวิล
        ขอรักยังคงมั่นสมดังจินต์
        รักไม่สิ้นตราบดินฟ้ามามลาย				
24 สิงหาคม 2548 10:59 น.

:: ฉันเชื่อ.. ::

นางสาวใบไม้

- - ว่ า กั น ว่ า - - 
คนแต่ละคน...เกิดมาเพื่อค้นหาใครอีกคนหนึ่ง
คนที่ซึ่ง...มีคุณค่ามากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตที่ว่างเปล่าให้มีความหมาย
คนที่ซึ่ง...พร้อมจะเติมเต็มให้กับอีกคนด้วยใจและกาย
คนที่ซึ่ง...ลบเลือนความเดียวดายออกไปจากใจ..ใครอีกคน

- - ใ น บ า ง ที - - - 
เราอาจจะเจอคนที่ดีแสนดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
หากแต่ใครเหล่านั้น...แค่ผ่านมาทดสอบใจที่สับสน
เพียงบทเรียนซ้ำซ้ำที่สอนให้เรารู้จักกับความอดทน
เพื่อการค้นหา...อีกหนึ่งคน..ที่เกิดมาเป็นของกันและกัน

- - แ ล ะ บ า ง ที - - 
เพราะโลกนี้แสนจะกว้างใหญ่
แต่คงไม่ยากจนเกินไป..ที่จะได้พบเจอคนในฝัน
อาจจะมีสักครั้งบนเส้นทาง...ที่คนสองคนได้เดินมาพบกัน
แล้วพร้อมจะแบ่งปันอีกครึ่งชีวิตให้อีกคนที่เดินเข้ามา

- - - ฉั น เ ชื่ อ - - - 
ว่าไม่ยากเกินไปที่คนสองคนจะได้พบกัน
และคงจะมีสักวันที่หัวใจสองดวงได้พบสิ่งที่ค้นหา
แม้อาจเนิ่นนานกับการรอคอยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ถึงวันนั้นจะรู้สึกได้ว่าคุ้มค่าแค่ไหน...ที่ได้เฝ้ารอ

				
22 สิงหาคม 2548 10:12 น.

:: แ ค่ ล ม ล้ อ.. ::

นางสาวใบไม้


๑. ต้ น อ้ อ เ อ น  ล้ อ ล ม  ที่ พ ร ม พ ร่ า ง
   ใ บ ส ล้ า ง  เ อ น อ่ อ น  ส ะ ท้ อ น ไ ห ว 
   อ้ อ โ อ น ต า ม  ล ม โ บ ก  โ ย น โ ย ก ไ ก ว
   ร า ว ป ล่ อ ย ใ จ  ฟู ฟ่ อ ง  ล ะ ล่ อ ง ล ม 
 
   ๒. เ จ้ า ว า ด ฝั น  ถึ ง วั น  อั น ส ว ย ใ ส
   ล ะ อ อ ง ด อ ก  ป ลิ ว ไ ป  อ ย่ า ง สุ ข ส ม
   ห วั ง ล ม ล้ อ  ป ล อ บ จิ น ต์  สิ้ น โ ศ ก ต ร ม
   จึ ง ห ล ง เ พ ลิ น  กั บ ส า ย ล ม  ที่ ห่ ม ก า ย

   ๓. ย า ม อ อ ด อ้ อ น  เ จ้ า เ อ น ลู่  อ ยู่ ไ ห ว ไ ห ว
   รั บ ล ม ไ ก ว  ด้ ว ย ร อ ย ยิ้ ม  อิ่ ม เ ฉิ ด ฉ า ย
   เ จ้ า ลื ม สิ้ น  เ ค ย เ งี ย บ เ ห ง า  แ ส น เ ป ล่ า ด า ย
   ก ลั บ ท อ ด ก า ย  ป ล่ อ ย กิ่ ง ก้ า น  สำ ร า ญ ล ม

   ๔. เ จ้ า ลื ม ตั ว  ลื ม ใ จ  ห รื อ ไ ร ห น อ
   ห ล ง พ ะ น อ  ห ว า น ชื่ น  ลื ม ขื่ น ข ม 
   ก ลี บ เ จ้ า ร่ ว ง  ป ลิ ว ห า ย   ต า ม ส า ย ล ม
   จ ะ เ ห ลื อ ใ ด  ใ ห้ ชื่ น ช ม  ใ น ชี วิ น

   ๕. แ ค่ ส า ย ล ม  โ บ ย โ บ ก ล้ อ  ด อ ก อ้ อ เ อ๋ ย
   ก ร ะ ไ ร เ ล ย  ลื ม ต น  จ น ห ม ด สิ้ น
   เ จ้ า อ ยู่ คู่  ท้ อ ง น า ค่ า  เ พี ย ง ดิ น
   แ ค่ ด อ ก ห ญ้ า  ไ ร้ ก ลิ่ น  ใ น ถิ่ นไ ก ล

   ๖. ก ลี บ ด อ ก อ้ อ  ป ลิ ว ไ ป  ใ น ทุ่ ง ก ว้ า ง
   โ อ้ อ้ า ง ว้ า ง  ใ จ พ รั่ น  แ ส น ห วั่ น ไ ห ว
   เ จ้ า ยั ง ค อ ย  ล ม ลู่  อ ยู่ ห รื อ ไ ร
   จึ ง ป ล่ อ ย ใ จ  ใ ห้ ไ ร้ ค่ า  ห า ย ล ยิ น

   ๗. ห า ก ล ม ห ว น  ท ว น ม า  อี ก ค ร า ค รั้ ง
   ว อ น เ จ้ า ยั้ ง  ว น ก ลั บ ม า  คื น ห า ถิ่ น
   แ ม้ ซ อ น ซ บ  ซุ ก ห น้ า  น้ำ ต า ริ น
   แ ต่ ผื น ดิ น  ยั ง ค ง ร อ ....ต้ น อ้ อ เ อ น . . . .				
21 สิงหาคม 2548 12:31 น.

::..Promise..::

นางสาวใบไม้


ฉันยินดีจะยอมรับกับความเป็นจริง
แม้การเอ่ยคำลาจะเป็นสิ่งที่หัวใจไม่เคยคิดปรารถนา
เพียงพอแล้วกับความสุขที่เคยได้รับตลอดมา
หากคงดีเสียกว่า....ถ้าเป็นฝ่ายที่ก้าวไปหามัน

คงไม่มีประโยชน์ที่จะรั้ง...เอาไว้
ในเมื่อสิ่งที่เป็นไปต้องแลกกับความโศกศัลย์
และต้องจมอยู่ในห้วงแห่งความหมองเศร้า..ชั่วนิรันดร์
จะยอมรับให้ได้ว่าพันธะสัญญาแห่งใจนั้นไม่มีทางหวนคืน

ทว่า...ทำไมหนอทำไมจึงต้องโศกเศร้ากับการลาจาก
ทั้งที่รู้ดีว่าความพลัดพรากเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่อาจฝ่าฝืน
ทั้งที่รู้อยู่เต็มหัวใจ...ว่าทุกอย่างแม้เกิดขึ้นได้ก็ใช่ว่าจะยั่งยืน
ท้ายสุดจำยอมกล้ำกลืนให้ทุกอย่างผ่านไปในสายธารแห่งเวลา

ยากนักหนาที่จะทำใจให้ยอมรับ
เมื่อส่วนหนึ่งของชีวิตมาเลือนลับ...ทั้งที่เคยอยู่ตรงหน้า
ยังจำได้ดี..ใครบางคนเคยพร่ำบอกด้วยหัวใจเสมอมา
ว่าสัมผัสแห่งความผูกพันที่มีค่าจะไม่มีวันจางหายไป

และเพราะยังระลึกถึงคำมั่น
ที่เคยให้ไว้แก่กันว่าจะไม่มีวันจากไปไหน
แล้วมาบัดนี้....ที่เหลืออยู่กับเศษซากฝันมันคืออะไร
ระหว่างใจสองใจคงไว้แค่ "คำสัญญาที่ว่างเปล่า" เท่านั้นเอง


				
19 สิงหาคม 2548 14:16 น.

:: แค่เพียงหนึ่ง ::

นางสาวใบไม้

 
ในวันที่หัวใจรานร้าว...........
จะมีสักคนไหมที่ถามไถ่ข่าวคราวถึงกันอย่างสม่ำเสมอ
จะมีไหมใครที่ห่วงใยในยามที่ไม่ได้เจอะเจอ
ใครหนึ่งคนนั้น...มีเพียงเธอที่อาทรต่อกันเสมอมา

ทุกทุกลมหายใจในความคิดถึง
เสี้ยวนาทีที่รำพึง....คือไออุ่นของความห่วงหา
ทั้งที่วันนี้ต่างคนต่างอยู่ไกลจนสุดสายตา
ทว่า..ทุกความทรงจำยังคงมีค่า...ไม่เคยคลาย

**แม้รอยยิ้มพริ้มพรายมาหายห่าง
หากใจภักดิ์ใช่เลือนลางมาห่างหาย
ด้วยสองแขนพร้อมโอบอุ้มคอยคุ้มกาย
แม้ชีพวายยังรักมั่นไม่ผันแปร** 

ทุกถ้อยคำสัญญายังคงมั่น
แม้คืนวันอาจบรรเทาความเจ็บปวดจากบาดแผล
แต่ไม่มายมากเท่าการเยียวยาจากใจคนที่ก้าวมาดูแล
เปลี่ยนคนที่เคยอ่อนแอให้แข็งแกร่งทั้งใจกาย

ตลอด...ทุกก้าวย่างบนเส้นทางสายนี้
เพื่อการค้นหาใครอีกคนที่...ทำให้ชีวิตมีความหมาย
เพียงคนเดียวที่เดินเคียงข้างตลอดทางที่เดียวดาย
และฉันก็ได้พบเธอ...บทสุดท้ายของการเดินทางสายหัวใจ

 				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>