28 กันยายน 2549 10:48 น.

::...ใต้แสงตะวัน..::

นางสาวใบไม้

dianthus1-2005-1.jpg
ก้าวไปตามตะวันฉายใต้ผืนฟ้า
เดินทางผ่านกาลเวลาอันบ่าไหล
อาจเบื้องหน้าฝ่าหุบเหวหรือเปลวไฟ
ขอบฟ้าคงไม่เกินใจจักโบยบิน

ระหว่างรอยเท้าที่ก้าวย่าง
ต้องอ้างว้างเหว่ว้าร้างลาถิ่น
กี่คราวครั้งซุกหน้าน้ำตาริน
ขอเพียงอย่าสูญสิ้นกำลังใจ

อดีตหรือปัจจุบันรอวันผ่าน
กงล้อวาระกาลดุจธารใส
ระรี่เรื่อยไม่ยั้งรั้งรอใคร
ผ่านมาแล้วผ่านไปในมายา

ทุกจารึกรอยเท้าที่ก้าวผ่าน
จะเรียงร่ำตำนานนักแสวงหา
ว่าเรียวรุ้งi-niji1a.gifพรายพร่างกระจ่างตา
ดังเส้นชัยปรารถนาคว้าเดิมพัน

เราต่างมีวันเวลาแห่งชีวิต
ด้วยศักดิ์ศรีด้วยสิทธิ์แห่งนักฝัน
ด้วยเสรีอิสระใต้แสงตะวัน
สู่ปลายทางอันนิรันดร์แห่งฝันงาม				
26 กันยายน 2549 11:50 น.

::..แด่เธอ..::

นางสาวใบไม้


     วั น เ ว ล า อ่ อ น ห ว า น เ พิ่ ง ผ่ า น พ้ น

ใ จ เ ค ย ห ม่ น จึ ง พ ร่ า ง ส ว่ า ง ไ ส ว 

เ ค ย เ ห น็ บ ห น า ว ก ลั บ อุ่ น ล ะ มุ น ล ะ ไ ม

เ ช้ า วั น ใ ห ม่ ด อ ก ไ ม้ ไ ด้ เ บ่ ง บ า น


คื น ค ว า ม ชื่ น ฉ่ำ จ า ก น้ำ ฟ้ า

ที่ ร่ ว ง ริ น ล ง ม า ทุ ก ท า ง ผ่ า น

ห ย า ด ล ะ อ อ ง พ ลิ้ ว พ ร ม ห่ ม ทุ่ ง ธ า ร

จึ ง เ จ้ า ห ว่ า น ด อ ก ไ ม้ ไ ว้ ก ล า ง ใ จ


วั น เ ว ล า อ่ อ น ห ว า น เ พิ่ ง ผ่ า น พ้ น

เ ป รี ย บ เ ธ อ ดั ง ส า ย ฝ น อั น ห ย า ด ใ ส 

ริ น ร ด ล ง ถ้ ว น ทั่ ว ทั้ ง หั ว ใ จ 

 แ ก้ ม อิ่ ม จึ ง แ ต้ ม ยิ้ ม ใ ส ใ น วั น นี้


เ มื่ อ ส า ย ล ม บ ร ร เ ล ง บ ท เ พ ล ง ก ล่ อ ม

จึ ง ร ะ บำ ด อ ก ไ ม้ ห อ ม ใ น ส ว น ศ รี

ใ บ ไ ม้ ร่ า ย ลำ นำ คำ ก วี

ต อ บ แ ท น วั น แ ส น ดี . . ที่ มี เ ธ อ 

				
22 กันยายน 2549 11:02 น.

:: มีเธอ ::

นางสาวใบไม้


            มีเธอเสมอในความทรงจำ
       ยังดื่มด่ำกับถ้อยคำอันหวานไหว
       แม้ฟ้ากว้างหนทางยังห่างไกล
       แต่ไม่เกินหากใจจักใกล้กัน

       เพลงใจยังกล่อมใจไม่รู้จบ
       รอคอยวันพานพบอย่างที่ฝัน
       สานสายใยแสนงามความผูกพัน
       มีเธอฉันเคียงข้างไม่ร้างลา

       มีเธอเสมอในความฝัน
       กุมมือกันสู่หวังวาดปรารถนา
       กลางกระแสสายธารกาลเวลา
       ฝ่าเกลียวคลื่นรื้นน้ำตาแม้ล้าใจ

       มีเธอเสมอในความคิดถึง
       ลึกซึ้งในโมงยามความหวั่นไหว
       ฟ้าเบื้องหน้าอาจดายเดียวเปล่าเปลี่ยวใจ
       แต่ปีกฝันบินมาไกลเกินไหวทัน

       เถิด..เมื่อมีเธอเป็นดั่งความหมาย
       จักบินไปท้าทายความใฝ่ฝัน
       ให้ความรักส่องทางต่างตะวัน
       ตราบนิรันดร์..ใจฉันมั่นเพียงเธอ


				
18 กันยายน 2549 11:06 น.

::..อาวรณ์.. ::

นางสาวใบไม้

1136668040.gif
          เพียงสายใยก่อร่างจากว่างเปล่า
        ถักทอเป็นรูปเงาการเฝ้าหวัง
        เนิ่นนานจนเกินรอท้อกำลัง
        ที่จีรังคือซากใจในน้ำตา

        แท้ที่จริงความฝันเพียงความฝัน
       ในเงียบงันเสียงใจไห้โหยหา
       สิ้นเยื่อใยทั้งที่ไร้คำร่ำลา
       เพียงสายลมพัดมาเพื่อผ่านไป

       ยอมรับ..เถิดใจจงยอมรับ
       ทุกสิ่งสรรพล่วงผ่านดุจธารไหล
       ไม่รั้งรอหยุดเฉยเคยคอยใคร
       ความเป็นไปของใจไม่ต่างกัน

       แม้ชะตาขีดให้ได้พานพบ
       หากเส้นทางบรรจบเพียงภาพฝัน
       สร้างพันธะโยงใยสายสัมพันธ์
       เพื่อร้าวรานในวันอันร้างไกล


				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>