กลอน - กลอนอกหัก-รักหวานซึ้ง

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

มิตรในเรือน

ดอกบัว

อันมารดาเป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้น

แม่ทุกคนอุดมพรหมวิหาร

แม่มีเมตตากรุณามุทิตาการ

แม่มีญาณอุเบกขาเป็นอารมณ์

แม่หวังบุตรธิดาอย่าขื่นขม

แม่กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชม

แม่จึงสมภาษิตมิตรในเรือน

				
 1461    4    0    
>