กลอน - กลอนให้ข้อคิด

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

พรหมวิหารสี่

สุนทรวิทย์

พรหมวิหารสี่ เทียมแสงธรรม อันล้ำเลิศ
				เป็นบ่อเกิด แห่งความ งามพิสุทธิ์
				ป้อนแก่นสาร อมตะ สู่มนุษย์
				เพื่อยั้งหยุด โมหันธ์ ในสันดาน

					เริ่มจากมี เมตตา ปรานีก่อน
				อีกอาทร กรุณา ธรรมาสาร
				เชื่อมโยงด้วย มุทิตา สมาจาร
				สอดประสาน อุเบกขา ทางอารมณ์

					รวมพลัง จตุพล ผลประสิทธิ์
				ชวลิต อภิราม ตามสั่งสม
				เพิ่มบุญญา-นุภาพ อาบอุดม
				คือบรม กุศล ของคนดี

					มิเสียที กำเนิดมา คราครั้งหนึ่ง
				ครบครันซึ่ง คุณลักษณ์ เกียรติศักดิ์ศรี
				ชวนเคารพ ผูกพัน ศันสนีย์
				ตามวิถี สันติ ธรรมนิยาม

					รอบวัฏฏะ ชีวัน แสนสั้นนัก
				
 856    5    0    
>