15 กันยายน 2552 23:51 น.

ขันธ์ห้่า

อนงค์นาง


ขันธ์ทั้งห้่าอุปมาเป็นหมวดหมู่  
แยกเพื่อดูรู้เแจ้งเแหล่งตัณหา 
รูปขันธ์นั้นติดตามตัวฉันมา 
อย่าไปบ้าหลงมันพลันทุกข์ครอง 

เวทนาขันธ์อุเบกขาพาวางเฉย 
สติเอยเฉยไว้ไม่เศร้าหมอง 
สมาธิสมาบัติจัดหัดมอง 
ทุกข์ทั้งผองผ่องใสไม่ระทม 

สัญญาขันธ์บันทึกไว้ได้หมด 
จำทุกบททุกตอนสอนสั่งสม 
สังขารขันธ์แต่งมันให้ภิรมย์ 
วุ่นวายสมผมเผ้่าเร้าใจคน 

วิญญาณขันธ์อวิชชาและตัณหา 
ดั่งอุปาทานกรรมทำสับสน 
มันเป็นใจตัวเดียวเที่ยวซุกซน 
อย่าไปหลงกลเข้าจะเศร้าใจ 

ธรรมทั้งหลายนี้มีในใจอยู่ 
สถิตคู่ในตนวนเวียนไฉน 
กิเลสร้ายอย่าหมายทำลายไป 
ปล่อยวางไว้ควบคุมใจให้ดี

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอนงค์นาง
Lovings  อนงค์นาง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอนงค์นาง
Lovings  อนงค์นาง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอนงค์นาง
Lovings  อนงค์นาง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอนงค์นาง
>