แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

ผิ ง ด า ว

เรไร


แ ม้ น หั ว ใ จ ย่ อ ย ยั บ นั บ ห มื่ น ห น
เ จ็ บ จึง ท น ร้ า ว ร อ น ด้ ว ย อ่ อ น ล้ า
ล่ ว ง เ ล ย วั ย ผั น ผ่ า น ก า ล เ ว ล า
ยั ง ค ง ต ร า ต รึ ง ไ ว้ ใ น ก ม ล

ใ ค ร ค น ห นึ่ ง เ ดิ น เ ดี ย ว ด า ย ใ ต้ ผื น ฟ้ า
ทั้ ง อุ ร า วุ่ น ว า ย ค ล้ า ย สั บ ส น
เ พี ย ง หั ว ใ จ ม อ บ อุ่ น ไ อ ใ ค ร สั ก ค น
พ า ก้ า ว พ้ น วิ ป โ ย ค อั น โ ศ ก ต ร ม

ณ ต ร ง นี้ ค ว า ม ห วั ง ยั ง ร อ ยู่
จ ง รั บ รู้ ค น ค อ ย ดั บ ทุ ก ข์ ทั บ ถ ม
จ ะ ค อ ย ซั บ น้ำ ต า ค ร า ร ะ ท ม 
ค ว า ม ขื่ น ข ม ชี ว า ม า แบ่ ง ปั น

เ อ า ท่ อ น แ ข น อุ่ น อุ่ น ห นุ น แ ท น ห ม อ น
				
994   10   0     love  
>