30 สิงหาคม 2547 23:17 น.

..๏ เศษกวี

อัลมิตรา..๏ ฤาลำพังระหว่างเส้นเช่นทางฝัน
มีขอบคั่นจริง-ลวงช่วงอ่อนไหว
ครั้นบรรจงกลั่นกรองทำนองใจ
ด้วยหลงใหลร่ายรจน์ บทกวี  

ย้ำหยดหมึกตรึกตรองพ้องอักษร
เป็นกาพย์กลอนฉันท์โคลงบ่งศักดิ์ศรี
ใช่เปรื่องปราดช่ำชองพ้องเมธี
เพียงผู้ที่หัดเขียนเลียนแบบครู

จำจดจารวรรณกรรมนำสื่อสาร
แม้กลอนกานท์ไร้ค่าน่าอดสู
ขอร่ายเรียงจินตนาการอันพร่างพรู
ด้วยความรู้ยังด้อยคอยพากเพียร

วอนเหล่าครูเมตตามาสอนสั่ง
ศิษย์จักฟังอรรถรสแล้วจดเขียน
ยากฤๅง่ายเพียงใดใคร่ร่ำเรียน
ด้วยคำเธียรล้ำค่ากว่าสิ่งใด 

จักบรรจงบ่งความตามภาษา
แล้วรจนาเรียงร้อยถ้อยขานไข
อาจผิดเพี้ยนฉันทลักษณ์มากเพียงใด
ขออย่าได้มองเห็นเป็นเศษกลอน

ด้วยยังหมายขยายความตามใจหวัง
หากพลาดพลั้งเผลอบ้างโปรดสั่งสอน
อย่าเหนี่ยวรั้งอุดมการณ์ให้สั่นคลอน
แม้นบทกลอนเป็นดั่งเกร็ด ..เศษกวี..  ๚ะ๛
				
26 สิงหาคม 2547 08:19 น.

..๏ ปราสาทแห่งเทพนิยาย

อัลมิตรา..๏ หุบเขารายรอบล้อม................งามตา 
ปรากฏฉากพฤกษา.......................มากแท้ 
มวลม่านหมอกยังหนา.................ยามรุ่ง- อรุณเฮย 
ดังเช่นฉากละครแล้.....................แต่งด้วยลวดลาย ฯ 

..๏ แสงสูรย์ฉายส่องฟ้า............... บาวา- เรียเฮย 
ฤดูเปลี่ยนกาลเวลา.........................ผ่านพ้น 
ปราสาทราชวังพา-........................จิตชื่น- ชมแฮ 
ยังตระหง่านงดงามล้น..................เลิศหล้าสิวาลัย ฯ 

..๏ บังเกิดจากอิฐก้อน.....................ปูนทราย 
ไม้แกะสลักเรียงราย.......................มุ่งสร้าง 
หินอ่อนซึ่งหลากหลาย...................อันวิจิตร 
งามเด่นเช่นอาจอ้าง........................อวดผู้มาเยือน ฯ 

..๏ หอคอยสูงเสียดฟ้า.....................งามทรง 
ตระหง่านเด่นยรรยง.......................ดุจท้า
ฝีมือช่างบรรจง.................................อุกฤษฏ์ 
วิจิตรกว่าใดในหล้า.........................ยิ่งให้อัศจรรย์ ฯ

..๏ ท้องพระโรงเลิศด้วย.................ศิลป์งาม 
หินจำหลักแฝงความ.......................ซ่อนเร้น 
บรรยายเรื่องราวตาม......................ในอดีต 
ตกแต่งแต้มบ่งเน้น....................... เรื่องให้เห็นจริง ฯ 

..๏ ปราสาทแฝงสิ่งเศร้า................. อาลัย 
ความงดงามจับใจ..........................ไป่ร้าง 
นอยชวานสไตน์ ......................ตรึงจิต 
สรรพสิ่งที่ก่อสร้าง..........................เลิศล้ำงามเสมอ ๚ะ๛
				
25 สิงหาคม 2547 12:09 น.

...แ ค่ ข อ มี เ ธ อ

อัลมิตรา

 
...เ ส้ น ท า ง ที่ ย า ว ไ ก ล สุ ด ป ล า ย ฟ้ า
...ฉั น อ่ อ น ล้  า พ ลั ง ใ จ ไ ม่ ก ล้ า แ ก ร่ ง
...เ พ ร า ะ ผ่ า น ทุ ก ข์ ม า ก ม า ย ค ล้ า ย สิ้ น แ รง
...แ ต่ ยั ง แ ส ร้ ง ฝื น ท น มิ บ่ น คำ

...เ ห มื อ น ช า ชิ น กั บ คื น วั น อั น เ งี ย บ เ ห ง า
...ค ว า ม ทุ ก ข์ เ ศ ร้ า ต้ อ ง ซ่ อ น ไ ว้ จ น ใ จ ห นำ
...ก ร ะ ทั่ ง ถึ ง วั  น ห นึ่ ง ซึ่ ง จ ด จำ
...ค ว า ม บ อ บ ช้ำ ทั้ ง ห ม  ด  เธ  อ ป ล  ด ไ ป

...อ า จ เ ป็ น เ ธ อ ค น นี้ ที่ ฉั น ร อ
...เ ค ย ว อ น ข อ เ บื้ อ ง บ น ช่ว  ย ด ล ใ ห้
...อ า จ เ ป็ น เ ธ อ ค น นี้ ที่ หั ว ใ จ
...เ ค ย ห ล ง ใ ห ล เ ฝ้ า ฝั น ทุ ก วั น คื น 

...แ ค่ ข อ มี เ ธ อ อ ยู่ ข้ า ง ก า ย ฉั น
...มิ ห ว า ด ห วั่ น ทุ ก ข์ ใ ด ดุ จ ใ จ ชื่ น
...จ ว บ สิ้ น ฟ้ า ค ว า ม ห วั ง จั ก ยั่ ง ยื น
...รั ก ยั ง รื่ น เ คี ย ง กั น นิ รั น ด ร

				
23 สิงหาคม 2547 14:07 น.

..๏ ผู้ว่า กทม.

อัลมิตรา


..๏ ยี่สิบเก้าสิงหาสัปดาห์นี้
เชิญน้องพี่ที่เคารพอย่าหลบหน้า
พึงชั่งใจใช้สิทธิ์พิจารณา
เลือกผู้ว่ามหานครฯ ตอนของแพง

อย่าเพียงหลงรูปลักษณ์สักว่าเห็น
เขาอาจเร้นทรามแสบเข้าแอบแฝง
งามน้ำลายหลายขันที่ท่านแจง
เขาอาจแว้งเหวี่ยงลิ้นเมื่อสิ้นวัน

เอาตัวอย่างเลือกตั้งแต่ครั้งก่อน
ใส่กระด้งลงร่อนก่อนคัดสรร
อย่าหลงง่ายสายสัญญาเขาว่ากัน
ใช่จิ้งหรีดที่ปั่นเล่นเมื่อไร

หากต้องเลือกคนดีเป็นศรีเมือง
เพื่อกรุงเทพฯรุ่งเรืองดูเฟื่องใส
โปรดวิเคราะห์ความเป็นมาก่อนกาไป
แล้วจะได้ผู้ว่าฯสมค่าเอย ๚ะ๛ 				
22 สิงหาคม 2547 22:24 น.

..๏ ทุ่งบัวตอง

อัลมิตรา..๏ ยามเยือนเรือนไม้เชิงเขา.......เมื่อครั้งยังเยาว์ 
ยังเฝ้าตรึงจิตอดีตกาล 
มากมวลแมกไม้สายธาร...............บัวตองตระการ 
เหลืองล้ำสะคราญชวนมอง 
ผลิแย้มยามยลจนปอง................. หมายใจใคร่จอง 
บุปผางามผ่องพิไล 
เอื้อมเด็ดดอกชมสมใจ..................หวาดหวั่นทันใด 
เกรงให้ช้ำชอกดอกงาม ฯ 

..๏ ลมแผ่วพัดสู่ลู่ตาม....................ต้องดอกเหลืองอร่าม 
ช่างล้ำพิลาสอัศจรรย์ 
ต้นใบโยกย้ายโดยพลัน.................เหลื่อมล้ำเรียงกัน 
เพียงนั้นงามซึ้งตรึงตรา 
มวลภู่หมู่ผึ้งนานา..........................มุ่งมาดปรารถนา 
บินมาชมชื่นรื่นรมย์ 
แตะนิดต้องน้อยพลอยสม-.............ใจเพลินเหินลม 
แยกย้ายหมายชมเรื่อยไป ฯ 

..๏ บัวตองไป่ช้ำเพียงใด.................ยังล้ำวิไล 
งามงดสดใสโสภี 
คงชูเชิดช่อมากมี..............................ผ่องพรรณศันสนีย์ 
เปรมปรีดิ์ที่ได้ทัศนา 
แม้นจรจากไกลลับตา...................... บ่สิ้นถวิลหา 
จักมาเยี่ยมเยือนเหมือนเคย 
ชาวใต้หมายใจใคร่เฉลย...................หวังเทียบเปรียบเปรย 
ชิดเชยชื่นชมความงาม ฯ 

..๏ ฝนลมพัดหวนลวนลาม................อย่าร้างโรยตาม 
เมื่อยามวันเปลี่ยนเวียนไป 
ฤดูกาลผ่านพ้นเพียงใด......................อยู่รอดปลอดภัย 
แม้นใครหมายปองต้องตา 
จงสงวนท่าทีกิริยา.............................ยังเปี่ยมปรารถนา 
ด้วยซึ้งตรึงตาบัวตอง 
หวังชื่นชมชอบครอบครอง................หลงใหลใฝ่ปอง 
มวลดอกบัวตองผ่องพรรณ  ๚ะ๛				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>