13 กุมภาพันธ์ 2556 13:30 น.

..๏ ความทรงจำที่ขาดหาย

อัลมิตรา


..๏ บางคราวเธอคล้ายอยู่ .... ณ ตรง นี้แล
เรื่องที่ดียังคง ......................อยู่รั้ง
ความทรงจำฝังลง ............... ในจิต
งามกระจ่างทุกครั้ง ............. เมื่อย้อนคำนึง ฯ

..๏ บางทีเธอมิรู้ ......................อยู่ไหน
เคยคิดเหมือนกันไหม ........... ครุ่นค้น
ทบทวนเรื่องในใจ .................. ก่อนเก่า
มองอดีตงามล้ำล้น ................. เกี่ยวข้องสองเรา ฯ

..๏ ยังคงยิ้มเอิบทั้ง ............. น้ำตา
ที่ผ่านไม่หวนมา ................. ห่อนเศร้า
เพียงรู้สึกบางครา ................ ยังชื่น ใจเอย
แม้จะเก็บคิดเฝ้า ..................แค่ได้ทรงจำ ฯ

..๏ อยากเก็บไว้แต่เพี้ยง ..... สิ่งดี ดีเอย
แม้ว่าเหงาใจมี ................... ซ่อนไห้ 
ครั้นเราแยกวิถี ....................เหินห่าง
ยังสุขใจเมื่อได้ .................. ระลึกซึ้งถึงเธอ ฯ

..๏ อยากเก็บไว้แต่เพี้ยง ..... สิ่งดี ดีเอย
แม้ว่าเหงาใจมี ................... คั่งค้าง 
สงสัยว่าบางที ..................... หรือไม่
เธอจะเคยคิดบ้าง ................ สักครั้งเหมือนกัน ๚ะ๛
 


. บ า ง ค ร า ว ยั ง เ ห มื อ น ว่ า เ ธ อ อ ยู่ ต ร ง นี้ 
. เ รื่ อ ง ร า ว ที่ ดี ก็ ยั ง ฝั ง ใ จ 
. บ า ง ค ว า ม ท ร ง จำ เ ก่ า  ๆ  ก็ ยั ง ง ด ง า ม ไ ม่ ค ล า ย
. ก ร ะ จ่ า ง อ ยู่ ข้ า ง ใ น  เ มื่ อ ไ ร ที่ คิ ด ขึ้ น ม า 

. บ า ง ที ยั ง คิ ด ว่ า เ ธ อ อ ยู่ ที่ ไ ห น 
. แ ล้ ว เ ค ย ห รื อ ไ ม่ ที่ คิ ด เ ห มื อ นกั น
. คิ ด ถึ ง เ รื่ อ ง ร า ว เ ก่ า  ๆ   แ ล้ ว ยั ง ท บ ท ว น ถึ ง มั น
. สิ่ ง ที่ ดี กั บ คื น แ ล ะ วั น ข อ ง ฉั น แ ล ะ เ ธ อ 

. แ ล ะ ยั ง ค ง ยิ้ ม  ยิ้ ม ทั้ ง น้ำ ต า 
. ที่ ผ่ า น ไ ป แ ล้ ว ไ ม่ ห ว น คื น ม า ก็ ไ ม่ เ สี ย ด า ย
. แ ค่ เ พี ย ง คิ ด ถึ ง ว่ า เ ค ย ไ ด้ มี  บ า ง ค รั้ ง ก็ ยั ง ชื่ น ใ จ
. แ ม้ จ ะ มี เ ก็ บ ไ ว้ แ ค่ ค ว า ม ท ร ง จำ  

. อ ย า ก เ ก็ บ เ อ า ไ ว้ แ ค่ เ พี ย ง สิ่ ง ดี ๆ 
. ถึ ง วั น นี้ มี แ ต่ ค ว า ม เ ห ง า ใ จ 
. ถึ ง แ ม้ ว่ า เ ร า จ ะ ห่ า ง  แ ย ก ค น ล ะ ท า ง ที่ ไ ป
. ก็ เ ป็ น เ พี ย ง แ ค่ ค ว า ม สุ ข ใ จ  เ มื่ อ คิ ด ถึ ง เ ธ อ 

. อ ย า ก เ ก็ บ เ อ า ไ ว้ แ ค่ เ พี ย ง สิ่ ง ดี ๆ 
. ถึ ง วั น นี้ มี แ ต่ ค ว า ม เ ห ง า ใ จ
. มี เ พี ย ง บ า ง ค รั้ ง  ที่ อ า จ จ ะ ยั ง ส ง สั ย
. ว่ า เ ธ อ เ อ ง จ ะ เ ค ย บ้ า ง ไ ห ม  ที่ คิ ด เ ห มื อ น กั น 

 				
4 กุมภาพันธ์ 2556 15:40 น.

๏ แก่ - เกรียน - กาก - กทม.

อัลมิตรา..๏ กระต่ายเฒ่าเฝ้าฝันจันทรังสี
เต่าล้านปีหมายมุ่งเมื่อรุ่งสาง
ผึ้งงานหง่อมย่อมหมายดอกไม้ยาง
เสือแก่ครางเขี้ยวบิ่นสิ้นเดชา

โคชราเคี้ยวเอื้องชำเลืองเอี้ยง
เหยี่ยวบินเฉียงพุ่งโฉบโอบไก่ป่า
จิ้งจอกงั่กมักหวังแกะชาวนา
ปู่ช้างป่างาร่วงห่วงอ้อยดง

เห็นหมีเฒ่าเฝ้าคว้าปลาแซลมอล
ทวดพังพอนสู้งูหูตาหลง
หมีกินผึ้งปากขมิบรีบเข้าพง
ตะเข้หลงตะเพาทองจนต้องตาย

คิดเตะปี๊บตีนเปล่าเฒ่าหัวเหน่ง
เห็นเต้นเหย็งเขย่งขาผ้าหลุดหาย
ฟันปลอมร่วงแว่นหลุดสะดุดยาย
ลูกหลานอายแต่ทว่าไม่กล้าติง

แก่ - เกรียน - กาก - กทม. คิดขอแอ้ม
ฝาโลงแง้มรอท่าเชิญมาสิง
ทำเป็นป๋าน่าหัวร่อส่อแววจริง
ใต้จับปิ้งเหลือเชื่อเขือนิดเดียว ๚ะ๛

				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>