17 พฤษภาคม 2551 03:17 น.

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

อัลมิตรา

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

 
การแบ่งประเภท และระดับชั้นของการประกวด

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - กาพย์ยานี 11 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - กลอนสุภาพ 
3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป - โคลงสี่สุภาพ 

เป็นงานเขียนร้อยกรอง ตามฉันทลักษณ์ที่กำหนดโดยมีความยาวต่อชิ้นงาน 6-10 บท และเป็นงานของผู้เขียนคนเดียว (ไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการส่ง)เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอกดัดแปลง ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง และไม่เคยเผยแพร่ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใด ๆ


หัวข้อการประกวด
(ทุกประเภท/ทุกระดับชั้น ใช้หัวข้อการประกวดเดียวกัน ในแต่ละเดือน)

·    หัวข้อการประกวดประจำเดือนมิถุนายน (1 มิ.ย.-30 มิ.ย.51 ประกาศผล 15 ก.ค.51) : ลมปาก

·    หัวข้อการประกวดประจำเดือนกรกฎาคม (1 ก.ค.-31 ก.ค.51 ประกาศผล 15 ส.ค.51) : เมืองหุ่น

·    หัวข้อการประกวดประจำเดือนสิงหาคม (1 ส.ค.-31 ส.ค.51 ประกาศผล 15 ก.ย.51) : ทางออก

·    หัวข้อการประกวดประจำเดือนกันยายน (1 ก.ย.-30 ก.ย.51 ประกาศผล 15 ต.ค.51) : ร่องรอยกาลเวลา

·    หัวข้อการประกวดประจำเดือนตุลาคม (1 ต.ค.-31 ต.ค.51 ประกาศผล 15 พ.ย.51) : ประวัติศาสตร์ 

 *  คณะกรรมการชุดใหญ่ กำหนดวันประชุมภายใน 15 วัน เพื่อลงมติตัดสินในรอบสุดท้าย และประกาศผลภายในวันที่ 30 พ.ย.51

*  (หัวข้อการประกวดเป็นการกำหนดกรอบกว้าง ๆ เพื่อสะดวกในการตัดสินในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นชื่อเดียวกับหัวข้อการประกวด)

การเปิดรับผลงาน ส่งผลงานเข้าประกวดได้ 3 ช่องทาง คือ 

·  ส่งผลงานทางเวบบอร์ด ในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ (http://www.thaipoet.net)

·  ทางอีเมล์ (info_thaipoet@yahoo.com) 

·  ทางไปรษณีย์  (กองประกวดร้อยกรองออนไลน์ฯ 2551 

เลขที่ 59/21 หมู่ที่ 9 ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
วงเล็บมุมซองว่า ประกวดร้อยกรอง) 

 โดยการส่งทางไปรษณีย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามหลักฐานการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

1.    นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด เผยแพร่ผ่านเวบบอร์ด ในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ
2.    แจ้งผลการตัดสินในแต่ละเดือน ผ่านเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ
3.    แบ่งการพิจารณาเป็นรายเดือน และประกาศผลผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภท แต่ละระดับเป็นรายเดือน (แบ่งเป็นผู้ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ อีก 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แล้วแต่กรณี)
4.    นำผลงานของผู้ชนะในแต่ละเดือน มาพิจารณาและตัดสินในรอบสุดท้าย เพื่อพิจารณาหาผู้ชนะการประกวด ในแต่ละระดับชั้น เพื่อคัดเลือกและตัดสินในชั้นสุดท้าย (ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แล้วแต่กรณี)
5.    ผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวด , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในแต่ละเดือน , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศในรอบสุดท้าย (5 เดือน) จะมีการพิจารณานำผลงานมารวมเล่ม ในนามของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยด้วย

ระยะเวลาดำเนินการ

·  เดือนมิถุนายน 2551 เป็นต้นไป และเสร็จสิ้นโครงการเดือนธันวาคม 2551 

·  ประกาศผลรอบสุดท้าย ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

·  มอบรางวัลใน วันนักกลอน 10 ธันวาคม 2551 การประชุมสามัญประจำปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตัดสินร้อยกรองแต่ละประเภท
คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย / คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วงการวรรณกรรม

คณะกรรมการตัดสินรอบรายเดือน

1.    ยุทธ โตอดิเทพย์                  ประธานกรรมการตัดสินฯ
2.    โชคชัย บัณฑิต                   กรรมการ
3.    รักษ์ มนัญญา                    กรรมการ
4.    พิเชฐ แสงทอง                    กรรมการ
5.    อาจินต์ ศิริวรรณ                  กรรมการ
6.    ยงยุทธ ใจซื่อดี                    กรรมการ
7.    นายทิวา                         กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย

1.    เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์             ประธานกรรมการตัดสิน
2.    ยุทธ โตอดิเทพย์                  กรรมการ
3.    คมทวน คันธนู                    กรรมการ
4.    โชคชัย บัณฑิต                   กรรมการ
5.    นิภา บางยี่ขัน                     กรรมการ
6.    สุธีร์ พุ่มกุมาร                     กรรมการ
7.    ทองแถม นาถจำนง                กรรมการและเลขานุการ
 
รางวัล

1.    รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศรายเดือน (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) จำนวน 5 ครั้ง

·    กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ                        เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศ อันดับ 1              เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศอันดับ 2              เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

·    กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ                        เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศ อันดับ 1              เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศอันดับ 2              เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

·    โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ                        เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศ อันดับ 1              เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศอันดับ 2              เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบสุดท้าย (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) จำนวน 1 ครั้ง

·    กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ                        เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศ อันดับ 1              เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศอันดับ 2              เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

·    กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ                        เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศ อันดับ 1              เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศอันดับ 2              เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

·    โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ                        เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศ อันดับ 1              เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รองชนะเลิศอันดับ 2              เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหา สุรารินทร์ (085-1666473) หรือ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ (089-9402676)
หรือ www.thaipoet.net | e-mail : info_thaipoet@yahoo.com				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>