แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

ความสำคัญวันมาฆะ

พี่ดอกแก้ว

   ร่มพระศาสนาพาสุขแสน
ไม่มีแค้นหรือชังฝังใจฝัน
เพราะเมตตาปรารถนาดีต่อกัน
ไม่เบียดเบียนบีบคั้นจิตผู้ใด 

หลักพระธรรมนำสติดำริชอบ
ชีพประกอบสัมมาพาสดใส
พูนปัญญาบารมีเพิ่มที่ใจ
สุขสันโดษภายในอย่างพอเพียง

    พุทธโอวาทประกาศยามปฐม
พระสาวกบังคมสดับเสียง
ปาฏิโมกข์หลักการทรงร้อยเรียง
แนวปฏิบัติคู่เคียงประกอบกัน

   ความสำคัญวันมาฆะพระพุทธศาสน์
ประดิษฐานการเผยแผ่อย่างสร้างสรรค์
โอวาทสามนำสู่สุขนิรันดร์
ให้เกียรติกันแม้คิดต่างคนละแนว

 ไม่ว่าร้าย ทำร้าย แต่ยอมรับ
สำรวมจับกายใจไม่แตกแถว
มุ่งปฏิบัติตามศรัทธาอย่างเพริศแพรว
ดำเนินชีพคลาดแคล้วอกุศลมูล

      พระพุทธศาสตร์จึงยืนยงถึ				
1884   6   0     love  
>