แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

๏ ๏ ๏ ประวัติวันสงกรานต์ ..ตอนที่ ๓ ๏ ๏ ๏

อัลมิตรา๒๑.
.....รุกขเทพสถิตย์ต้น....................ไทรตรอง
เห็นซึ่งพลีกรรมของ.......................คู่นี้
บังเกิดกรุณาระลอง*......................ดลจิต
จึงเหาะสู่สวรรค์รี้...........................เร่งเฝ้ามัฆวาน  ๚

๒๒.
......หากแต่องค์เทพไท้...................สรวงสวรรค์
ทิพยอาสน์เป็นอัศจรรย์...................ยิ่งแล้ว
คราวก่อนอ่อนนุ่มพลัน.....................เปรียบแผ่น-  ศิลาเฮย
ร้อนรุ่มหฤทัยแพ้ว*.........................ขุ่นข้องกังขา  ๚

๒๓.
.....พระอินทร์ทรงเพ่งด้วย-.............ทิพยญาณ
ทรงแจ่มแจ้งดังการณ์.....................เช่นนั้น
หากเฉยจักมรณานต์........................เ				
767   3   0     love  
>