กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

แค่..ฉั น ห รื อ เ ป ล่ า

ผู้ชายคนเดิม

.. เพราะ...ว่ า ง เ ป ล่ า 

แค่ฉันหรือเปล่า..ที่รู้สึกอย่างนั้น 

เหมือนไม่มีใครผูกพัน.. 

คล้ายว่ามัน ... ยิ่ ง บั่ น ท อ น 

..หรือ .. เ พี ย ง เ ห ง า 

อารมณ์จึงขุ่นเศร้า .. ร อ น ล้ า 

เธอไม่เห็นส่งข่าวมา 

รู้ไหมว่า.. ห่ ว ง ห า .. มากมาย 

.. ถ้วยกาแฟ ..ใบเก่า 

รสชาดขาดเคล้า .. ความหวาน 

แม้จะเติม เพิ่ม..น้ำตาล 

แต่ ค ว า ม ข ม กลับซ่าน..มาจากใจ 

..รู้ บ้ า ง ..หรือเปล่า 

เรา .. จะเหมือนเก่า - ได้ไหม 

กาแฟรสเดิม..แต่คนตักเติมคนใหม่ - ไ ม่ ถู ก ใ จ 

รู้สึกคล้ายหรือไม่ .. ที่อยากให้อะไร ๆ ..ก ลั บ คื น 

..ไม่อยากคิด.. ลำ พั ง 

คงแค่ความหวัง .. 				
 499    4    0