กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ว่าด้วยหิริ

บนข.

อินทรวิเชียร ๑๑
     ธรรมหมายประจักษ์ขาน 	 
     หิริผ่าน ณ แดนใด
     ทุกข์โศกวิโยคใจ		 
     บมิหมายจะแผ้วพาน

     มีความละอายบาป		
     มละหยาบมิเจือจาน
     เว้นฆ่ามิประหาร		
     ปรปราณละเว้นไป

     เว้นจากอทินนา		
     และจะพามิสนใจ
     ทรัพย์สินสิของใคร		
     บ่มิหมายจะโกงมา

     งดเว้นมุสาวาท 		
      ผรุวาทวาจา
     ส่อเสียดมินำพา 		
      จะละลามิกล่าวพลัน

     กล่าวคำวจีสัตย์		
     ปิยวัจน์จะสร้างสรรค์
     กลมเกลียวและผูกพัน		
     วจนั้นนะหมั่นตรอง

				
 673    17    0