กลอน - กลอนอวยพร

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ความรักที่แสนเจ็บปวด (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ไม่ควรอ่าน)

สาวอกหัก

ใ น ค่ำ คื อ ... เ ดื อ น ห ง า ย ... นั้ น เ งี ย บ เ ห ง า… ทำ ใ ห้ เ ศ ร้ า.. ลำ ลึ ก คิ ด… ถึ ง วั น นั้ น…  
วันที่เธอ.. มีอะไรกับ... กับหญิงอื่น.. คือวันคืน... ที่ฉันเห็น..กับตาตัว...
เธอลูบไล้..เส้นผม...ของหญิงนั้น...แล้วบรรจง..จูบตรง..แปลีอกตาเขา..
แล้วเธอก็... บรรจงจูบ..ริมฝีปาก...แล้วใช้มือ..ลูบไล้..ตรงหน้าอก..แล้วก็ปลด..สายเสื้อใน..ของหญิงนั้น..เธอใช้ปาก..จูบตรงหน้า..อกของเขา ..แล้วเขาก็..ดันตัวหญิง..ลงบนเตียง.แล้วใช้ปากชอนไช.ในตัวเธอ..ในตอนนั้น..ใจฉันแตกสลาย...แล้วเขาก็..คว่ำร่าง..บนตัวหญิง..แล้วก็ถอด..เสื้อผ้า..ของหญิงนั้น..จนร่างหญิง..เปลือยเปล่า..ไม่มี..สิ่งปกปิด..เขาก็เร่ง..				
 1644    1    0    
>