กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ภู มิ ใ จ T h a i P o e m ด อ ท ค อ ม

ลุงมอมแมม

           ภู มิ ใ จ  T h a i P o e m  ด อ ท ค อ ม
***************************************************************************
   . . . . . . . . . ถ่ า ย ท อ ด ส ด   ช่ อ ง นี้  ช่ อ ง เ ดี ย ว . . . . . . . . . 

     สักวา Thaipoem ดอทคอม         ช่างพรั่งพร้อมนักปราชญ์หลากหลาย

แต่งกลอนกันมาแล้วมากมาย             อ่านเสียจนตาลาย แล้วนา

    คุณบินเดี่ยวเดินเหี่ยว มาหมื่นลี้    ใช้กระบี่ในกลอนอย่างหรรษา

คุณยอดหญิงจริงแท้อัลมิตรา             ก็ชำนาญภาษาทุกกระบวน

     คุณลุงอ่ำช่ำชองในโคลงจริง         				
 754    25    0