กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

นักกลอนอ่อนประสบการณ์

เอื้ออารมณ์

จะเก็บคำหลายล้านคำมาลิขิต
โดยประดิษฐ์เป็นกลอนอักษรศิลป์
จะยึดถือฉันทลักษณ์ที่ยลยิน
นำมาจินตนาการเป็นงานกลอน

จะฝึกฝนพากเพียรเรียนรู้
เอาอย่างครูกวีมีมาก่อน
จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์อ่านบทกลอน
ทุกวรรคตอนขอจดจำคำกวี

จะเรียงร้อยภาษาตามอารมณ์
โดยประสมอักษรเป็นกลอนนี้
จะลิขิตกลอนกานท์ผ่านวจี
ด้วยศักดิ์ศรีนักกลอนอ่อนประสบการณ์

จะเก็บคำนำมาเขียนขึ้นเป็นกลอน
ด้วยอักษรภาษาศิลป์เพื่อประสาน
จะยึดมั่นฉันทลักษณ์ตลอดกาล
โดนสืบสานงานกวีที่ควรเป็น ฯ				
 613    6    0    
>