กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

จุดเลิมตนของทุกอย่าง

เคนคุง

               พอแรกพบประสบความเป็นเพื่อน
            พอนานเดือนความเป็นเพื่อนก็เรือนหาย
            พอนานปีความเป็นเพื่อนก็กลับกลาย
            มาเป็นสายสัมพันธ์ ฉัน.และ.เธอ				
 736    3    0