กลอน - กลอนชมธรรมชาติ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

. ...คนไม่พิเศษ... .

เพียงพลิ้ว

  ..ค้นหาจะคว้ากมลไกล อุระไห้มิอาจครอง
คร่ำครวญพิไรหทยหมอง ชลนองประนวลปราง

..ครุ่นคิดพินิจนยประหวัด ดุจวัดพลังนาง
ครวญใคร่พิจัยจะประลุทาง ฤ จะร้างสยบดวง

เคว้งคว้างระหว่างจิตะระโหย สติโบยสะท้านทรวง
คืนซึ้งคะนึงพจนลวง มิละห่วงวจีชาย

..คมคำระส่ำระอุฤดี ริจะหนีก็เสียดาย
ค่อนว่าประสาอุระสลาย อริร้ายก็คือตน

..ค่อนคืนสะอิ้นภวสลด  มิประชดและแกล้งหม่น
“คำนึงก็หนึ่งนะนฤมล”  ดำริวนระทมใน

...คนไม่พิเศษ ฤ จะละฝัน ผิประหวั่นละเยื่อใย
ครึ้มอกสะทกกมลไหว ห  ฤทัยสถิตจำ 

วสันตดิลกฉันท์ 14 บทที่ 2 ของชีวิต				
 1074    13    0    
>