กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ณ ราตรี

เพื่อนเก่า

ณ ราตรีโสดหนึ่งพึงสดับ
โลกแลลับเหตุผลเกิดปัญหา
มัวเมารักโลภโกรธหลงอนิจจา
ไร้ธรรมาระลึกรู้ไปสู่กาย

โลกมนุษย์ฉุดกิเลสเลศตัณหา
ดุจกรงขังแน่นหนาสิ้นจุดหมาย
ยิ่งมัวเมาสับสนส่อวุ่นวาย
ตกสู่ทางอบายชั่วพริบตา

ยึดธรรมะสร้างสุขทุกข์หลีกลี้
ทำความดีประคองตนจนล้ำค่า
อย่าหลงทางทำสิ่งอื่นในโลกา
แม้นเวลาผันผ่านกาลหมุนไป

ระยะห่างแห่งตนพ้นสำนึก
จิตตรองตรึกสู่ทางสว่างไสว
พาสร่างโศกโลกผลดลกายใจ
สงบได้จริงหนอพอสมควร

เมื่อยังมีชีวิตอยู่ดูหลายฉาก
กิเลสมากควรสละอย่าสงวน
จึ่งสอดคล้องวิถีธรรมนำกระบวน
ที่ถูกถ้วนตามครรลองของชีวี

ชีวิตยังต้องการการหลุดพ้น
จากวังวนทางผิดยากหลีกหนี
ยึดไตรรัต				
 1408    4    0    
>